Christian 3.s danske Bibel

[993]

XXVI

DA sagde Agrippas til Paulum / Du haffuer loff at tale for dig selff. Da forsuarede Paulus sig / oc vdracte haanden / det er mig saare kært / kære kong Agrippa / at ieg skal i dag forsuare mig faar dig / i alt det som Jøderne skylde mig faare / Allermest / effterdi du vedst / alle Jødernis Seder oc Spørssmaal / der faare beder ieg dig / at du vilt taalmodelige høre mig.

Sandelige alle Jøder som før kende mig / vide mit leffnet op aff Vngdom / huorledis ieg haffuer leffuit aff begyndelsen iblant dette folck i Jerusalem / der som de vilde vidne / Thi ieg haffuer veret en Phariseer / huilcket der er det stren giste Secte i vor Gudstieniste. Oc nu staar ieg / oc bliffuer beklaget for haabet til det Løffte / som er skeet aff Gud til vore Fedre / til huilcket vore tolff Slecte haabis at komme / met Gudstieniste dag och nat ieffnlige. For dette haab |994 skyld / bliffuer ieg / kære Kong Agrippa / beklaget aff Jøderne. Huor faare dømis det wtroligt hoss eder / at Gud opuecker de Døde?

Acto. 22. Sandelige / ieg mente oc ved mig selff / at ieg skulde gøre meget imod Jhesu Naffn aff Nazareth / som ieg oc da giorde i Jerusalem / Der ieg lucte mange Helligen i Fengzel / Til huilcket ieg fick mact aff de ypperste Prester / oc naar de bleffue myrde / da halp ieg at sige Dommen. Oc ieg pinte dem offte i alle Scholer / oc tuingde dem til at bespaatte / oc vaar offuermaade ga Acto. 9.len paa dem / Jeg forfulde dem oc bort i Fremmede Stæder. For huilcket / der ieg oc reysde til Damascum / met mact oc befalning aff de ypperste Prester / mit om dagen / kære Konge / da saa ieg paa veyen / at it Liuss aff Himmelen / klarere end Solens skin / omskinde mig oc dem som reysde met mig.

Oc der wifulde alle ned til Jorden / da hørde ieg en røst tale til mig / som sagde paa Ebraiske / Saul / Saul / hui forfølger du mig? Det skal bliffue dig suart/ at træde mod Braadden.

Da sagde ieg / HERRE / huo est du? Hand sagde / Jeg er Jhesus / som du forfølger. Men stat op / oc traad paa dine føder / Thi der faare obenbaredis ieg dig / At ieg skal skicke dig til en Tienere oc Vidne / til det / som du haffuer seet / oc til det som ieg vil end nu lade obenbaris faar dig / Oc ieg vil frelse dig fra Folcket / oc fra Hedninge / iblant huilcke ieg nu sender dig / at oplade deris Øyen / at de skulle omuende sig fra Mørcket til Liuset / oc fra Satans mact til Gud / Til at anamme syndernis forladelse / oc Arffue / met dem / som bliffue helligede formedelst Troen til mig.

Der faare / kære Kong Agrippa / vaar ieg icke vantro i den Himmelske obenbaring / men ieg forkyndede / først faar dem i Damasco / oc vdi Jerusalem oc i alle Jøde landz landemercke / oc faar Hedninge / At de skulde gøre penitentze / oc omuende sig til Gud / oc gøre retskaffne penitentzis gerninger. For den skyld grebe Jøderne mig i Templen / oc vilde slaget mig ihiel. Men formedelst Guds hielp lyckedis det mig / oc ieg staar indtil denne dag / Oc vidner / baade faar smaa oc store / oc siger inted andet / end det som Propheterne oc Mose / haffue sagd / at det skulde ske / At Christus skulde lide / oc vere den Første aff Opstandelsen fra de Døde / oc forkynde 1. Corint. 15. Festus.Folcket oc Hedninge it Liuss.

Oc der hand saa forsuarede sig / sagde Festus met høye røst / Paule / du raser / Den store Konst gør dig rasende. Da sagde hand / Min verdige Feste / ieg raser icke / men ieg taler sande oc fornumstige ord. Thi at Kongen veed dette vel / til huilcken ieg taler dristelige / thi ieg acter / at der er inted aff dette skiult faar Kongen. Thi at saadant er icke skeet i nogen wraa. Tror du Kong Agrippa Propheterne? Jeg veed at du tror. Da sagde Agrippas til Paulum / Der fattis icke meget vdi / du tager mig met ord / at ieg bliffuer Christen. Da sagde Paulus / Jeg yndsker faar Gud / heller der fattis meget eller lidet / at icke alene du / men alle de mig høre i dag / bleffue saadane / som ieg er / Vndertagne disse Baand.

Oc der hand haffde det sagd / stod Kongen op oc Landzherren / oc Bernice / oc de som sade hoss dem / oc vigede offuer en side / talede met huer andre / oc sagde / Dette Menniske haffuer inted giort / som hannem bør at dø eller bindis faar. Da sagde Agrippas til Festum. Dette Menniske kunde giffuis løss / der som hand haffde icke skudet sig faar Keyseren.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.