Christian 3.s danske Bibel

[175]

XVIII.

PResterne / Leuiterne aff den gantske Leui slect skulle icke haffue Del eller ArffPresternis Ræt. Num. 18.Deut. 10. 12. 14. 1. Corinth. 9. met Jsrael / Di skulle æde HERRENS offer oc arffuedel. Derfaare skulle de icke haffue nogen Arff iblant deris Brødre / thi HERREN er deris Arff / som hand haffuer tilsagt dem. Men det skal vere Presternis Rettighed aff folcket / oc aff dem som offre / vere sig oxe eller faar / At mand skal giffue Presten Bouuen oc baade Kæbene oc Kallunet. Och det Første aff dit korn / din most / oc din olie / Oc den første vld du klipper aff dine faar. Thi HERREN din Gud haffuer vdualt hannem aff alle dine Slecter / at hand skal staa oc tiene i HERRENS Naffn / hand oc hans Sønner alle dage.

Naar en Leuite / kommer aff nogen dine Porte / eller oc aff nogen anden Sted aff al Jsrael / der som hand er Fremmet / oc kommer effter al sin sielis begering / til den Sted / som HERREN haffuer vdualt / At gøre tieniste i HERRENS sin Gudz Naffn / som alle hans Brødre Leuiterne gøre / som staa der sammesteds faar HERREN / De skulle haffue lige Del at æde / foruden det som hand haffuer aff sine Foreldris solde godz.

Naar du kommer ind i det Land / som HERREN din Gud skal giffue dig / Da skalt du icke lære at gøre / disse Folckis Vederstyggelighed. At der skal icke findis hoss dig / den som lader sin Søn eller Daatter gaa gennem ilden / eller en Spaamand / eller en Daguelere / ellerLeui. 18. 20. Deut. 12. 17. nogen som acter paa Fuleskrig / eller Troldkarl / eller Manere / eller nogen Sandsigere / eller Tegens vdleggere / eller nogen som gør spørssmaal til Døde. Thi at huo saadant gør / hand er en Verstyggelighed faar HERREN / oc for saadan verstyggelighedz skyld fordriffuer HERREN din Gud dem bort faar dig. Men du skalt vere for vden brøst faar HERREN din Gud. Thi at disse Folck / som du skalt indtage / de lyde Daguelere oc Spaamend / Men du skalt icke saa gøre faar HERREN din Gud.

HERREN din Gud skal opuecke dig en Prophete / aff dig och dineChristus tilsigis etcetera. Act. 3. 7. Exo. 20. Brødre lige som mig / Hannem skulle i høre. Lige som du bast aff HERREN din Gud paa Horeb / den dag som wi vaare der forsamlede / och sagde / Jeg vil icke lenger høre HERRENS min Gudz røst / oc icke mere see den store Jld / at ieg skal icke dø. Da sagde HERREN til mig / De haffue vel talet / Jeg vil opuecke dem en Prophete / aff deris Brødre / som du est / oc ieg vil legge mine Ord i hans Mund / Hand skal sige dem / alt det som ieg biuder hannem. Oc huo som icke hører mine ord / som hand skal tale i mit Naffn / da skal ieg vdkreffue det aff den.

Naar en Prophete fordrister sig til at tale i mit Naffn noget / som ieg haffuer icke befalet hannem at tale / Oc disligeste den som taler i fremmede Guders Naffn / den Prophete skal dø. Om du da siger i dit hierte / Huorledis kand ieg kende huilkit ord HERREN haffuer icke talet? Naar Propheten taler i "HERRENS Naffn / oc der bliffuer inted aff oc det skeer icke / Det er det ord / som HERREN icke talede / Men den Prophete haffuer det talet aff sin egen fordristelse / der faare stalt du icke frøcte for hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.