Christian 3.s danske Bibel

[165]

VI.

DJsse ere Lowen oc Budene oc Rætten / som HERREN eders Gud haffuer budet / at i skulle lære oc gøre dem i det Land / som i skulle drage hen til at indtage det samme. At du skalt frøcte HERREN din Gud / oc holde alle hans Ræt / oc Bud oc som ieg biuder dig / baade du oc dine Børn oc dine Børnebørn / i alle eders liffuis dage / Paa det at i mue lenge leffue. Oc du Jsrael skalt høre oc beuare dette / oc gøre der effter / At det maa gaa dig vel / oc at du maat bliffue meget formeret / Som HERREN dine fedris Gud loffuede dig / it Land som milk oc hnnig flyder vdi.

Hør Jsrael / HERREN vor Gud er en eniste HERRE. Du skaltMatt. 4. 22. elske HERREN din Gud aff dit gantske Hierte / aff din gantske Siel / oc aff al din Formue. Oc disse ord / som ieg biuder dig i dag / dem skalt du legge paa hierte / oc duDeut. 11. skalt huesse dem stedze for dine Børn / oc tale om dem / Naar du sider i dit Huss / oc naar du gaar paa veyen / Naar du legger dig ned eller opstaar. Oc du skalt binde dem til it Tegen paa din haand / oc de skulle vere dig til en Jhukommelse faar dine øyen / oc du skalt scriffue dem paa dørtræerne aff dit Huss oc paa portene.

Naar HERREN din Gud fører dig ind i det Land / som hand haffuer soret dine Iosu. 24. forfedre Abraham / Jsaac oc Jacob / at giffue dig store oc skøne Stæder / huilke du haffuer icke bygd / oc Huss fulde met alle honde Godz / som du haffuer icke opfyldet / oc vdhugne Brynde / som du haffuer icke vdhugget / oc Vingaarde oc Oliebierge / som du haffuer icke plantet / at du maat æde oc bliffue mæt / Saa tag dig vare / at du icke forglemmer HERREN / som Math. 4. vdførde dig aff Egypti land aff Trældomshuss. Men du skalt frøcte HERREN din Gud och tiene hannem / oc suere ved hans Naffn. Oc du skalt icke effter følge det folckis fremmede Guder som er omkring eder. Thi HERREN din Gud er en nidkær Gud eblant dig / at HERRENS din Guds vrede skal icke bliffue grum offuer dig / och ødelegge dig aff Jorden.

J skulle icke friste HERREN eders Gud / som i fristede hannem i Massa. Men iExo. 17.Num. 21. skulle holde HERRENS eders Guds Bud / oc hans Vidnesbyrd oc hans Ræt / som hand haffuer budet / At du gør det som er ræt oc gaat for HERRENS øyen / Paa det at det skal gaa dig vel / oc at du skalt indgaa / oc indtage det gode Land / huilket HERREN haffuer soret dine Forfedre / At hand skal fordriffue alle dine Fiender for dig / som HERREN haffuer sagt.

Naar din Søn spør dig nu at i dag eller i morgen / oc siger / Huad er det for Vidnesbyrd / Bud oc Skick / som HERREN vor Gud haffuer budet eder? Da skalt du sige til din Søn / Wi vaare Pharaos træle i Egypten / oc HERREN førde oss aff Egypten met en veldig Haand / oc HERREN giorde store oc onde Tegen oc vnderlige Gerninger offuer Egypten oc Pharao / oc alt hans Huss faar vore øyen. Oc hand førde oss der fra / Paa det at hand vilde indføre oss oc giffue oss det Land / som hand haffde soret vore Forfedre. Oc HERREN haffuer budet oss at gøre effter alle disse Skickelser / at wi skulle frøcte HERREN vor Gud / At det maa gaa oss vel i alle vore liffsdage / som det gaar paa denne dag. Oc det skal bliffue vor retferdighed faar HERREN vor Gud / Om wi holde oc gøre alle disse Bud / lige som hand haffuer budet oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.