Claus Mortensen Tøndebinder: Det kristelige messeembede

|dd 1v* The x budord som lere oss alt Exodi xxDeut. v. thet vy ere gud plictige oc vor neste: nøttelige ath syungis aff hiertet bekiendis meth munden oc hollis meth throen till gud oc meth gierningen till vor broder oc søster: om vy ville bliffue szalighe meth gudh euindelighe: Cantus

GUD fader wdy himmerigh/
sin villie han oss kiende/
ther han oss nedh tiill iorderigh
the x budord wdsende *
|dd 2r* Thet første budord thet er nu saa/
thet bør tigh nu Deut. vi ath merke/
affgudher schalt thu tigh ey faa/
men en gud schalt thu dyrke * *
* Thu schalt oc ey forfengelig/
gudz hellige naffn paa kalle/
om thu vilth ey euindeligh/
y pynen thet vndgiældhe * *
* Thu schalt oc komme yhu ther nesth/
sabbatz dag hellig ath giøre/
och tienne gud som thu kandt besth/
gudz ord tha schalt thu høre * *
* Thu schalt oc hedre oc ære
thin Fader oc thin Modher/ Mat. xv
the tigh opføddhe meth ære
meth gudh thu salig vordher * * *
* Thu schalt och ingen slaa y hiæl/
oc ey mandrab Mat. v.Roma.xiii bedriffue/
thin broder schal thu wnde væl/
tha maa thu salig bliffue * *
* Thu schalt oc ey bedriffue hor
thet monne saa mangen Mat. v. daare/
vkyskhetz synd hun snart forgaar/
men y pynen hun væl warer *
* Thu schalt oc ingen stiæle fraa/
hans gotz hans Roma.xiii heder ey ære/
y verden schalt thu leffue saa/
ath thu reetuiss kand være
* Thu schalt ey falske vitnisbyrd/
paa thin ieffuenchristhen bære/
eller thet bliffuer tig fuld ganske dyrth
y euig pyne ath være
* Ther nesth thu schalt och ey attraa
thin broders hustru wenne/
men al then stund thu leffue maa/
thin broder schalt thu tienne
* Theet sisthe budord thet er nu saa
thet bør tigh nu ath merke/
thin brodhers gotz thu ey attraa/
hans |dd 2v huss och ey hans suenne
* Gud Fader Søn och then Helligand/
han giffue oss sin naade/
ath wy maatthe wdy alle land/
hans budord væl beuare

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.