Christian 3.s danske Bibel

[884]

XV.

DA komme de Scrifftkloge oc Phariseer aff Jerusalem til hannem / oc sag Marci 7.de / Hui offuertræde dine Disciple de eldstis Skick? De to icke deris hender / naar de æde Brød. Hand suarede / oc sagde til dem / Hui offuertræde i da Exodi 20.Leuit. 19.Deut. 5.Guds Bud / for eders Skickes skyld? Gud haffuer budet / Du skalt ære Fader oc Moder. Oc huo som bander fader oc moder / hand skal wisselige dø. Men i lære / Huo som siger til Fader eller til Moder (der som ieg offrer det / da er det dig meget nytteligere) hand gør vel / Oc der met skeer det / at ingen ærer sin Fader eller sin Moder mere / Oc der met haffue i til inted giort Guds Bud for eders Skickis skyld. J Øyenskalcke / Esaias spaade vel om eder / oc sagde / Dette Folck holder sig til mig met Esaiæ. 29.sin Mund / oc ærer mig met sine Læbe / Men deris Hierte er longt fra mig / De tiene mig forgeffuis / den stund de lære saadan Lerdom / som ere icke vden menniskens Bud.

Oc hand kallede Folcket til sig / oc sagde til dem / Hører til oc forstaar. Det som indgaar i munden / besmitter icke Mennisken / Men huad som vdgaar aff munden / det besmitter Men Lucæ 6.nisken. Da ginge hans Disciple til hannem / oc sagde / Vedst du oc / at Phariseerne forargede dem der de hørde det Ord? Hand suarede / oc sagde / Al plantelse / som min Himmilske Marci 7.Fader icke planter / den skal opryckis. Lader dem fare / De ere Blinde / oc Blindis ledere. Naar en Blind leder den anden / da falde de baade i Graffuen.

Da suarede Peder / oc sagde til hannem / Vdleg oss denne LIgnelse? Oc Jhesus sagde til dem / Ere i da end nu ocsaa wforstandige? Forstaa i icke end nu? At alt det som indgaar i munden / det gaar i Bugen / oc bliffuer vdkast ved den naturlige gong. Men det som gaar vdaff Munden / det kommer aff hiertet / oc det besmitter Mennisken. Thi aff hiertet komme onde Tancker / Mord / Hoer / Skørleffnit / Tiffueri / falske Vidnesbyrd / Bespaattelse. Disse ere de ting / som besmitte Mennisken. Men at æde met wtoene hender / det besmitter icke Mennisken.

Oc Jhesus gick der vd fra / Oc drog bort i Tyri oc Sidons egn. Oc see / en Cananeisk Quin Marci 7.de gick aff densamme egn / oc robte effter hannem / oc sagde / Ah HERRE / du Dauids søn / forbarme dig offuer mig / Min Daatter plagis ilde aff Dieffuelen. Oc hand suarede hende icke it Ord. Da traadde hans Disciple til hannem / bade hannem oc sagde / Skil dig dog aff met hen|885de / thi hun rober effter oss. Hand suarede / oc sagde / Jeg er icke vdsent / vden aleneste til de fortabte Faar / aff Jsraelss Huss. Da kom hun / oc falt ned faar hannem / oc sagde / HERRE / hielp mig. Hand suarede / oc sagde / Det er icke smuckt / at mand tager Brødet fra Børnene / oc kaster det faar Hunde. Hun sagde / Ja HERRE / Smaahundene æde dog aff de smuler som falde aff deris Herris Bord. Da suarede Jhesus / oc sagde til hende / O Quinde / Din Tro er stor / Dig skee som du vilt. Oc hendis Daatter bleff karsk i samme stund.

Oc Jhesus gick der fra lenger frem / oc kom til det Galileiske Haff / oc gick op paa it Bierg / oc sette sig der. Oc der kom meget Folck til hannem / de haffde met dem Halte / Blinde / Marci 8. Dumme / Krøblinge / oc mange andre / oc kaste dem faar Jhesu føder / oc hand helbredede dem / At Folcket forundrede sig / der de saae / at de Dumme talede / Krøblinge vaare helbrede / Halte ginge / Blinde saae / Oc de prisede Jsraelss Gud.

Oc Jhesus kallede sine Disciple til sig / oc sagde / Mig ynckis offuer Folcket / Thi de haffueMarci 8. nu vel tøffuit hoss mig i tre dage / oc haffue inted at æde / Oc ieg vil icke lade dem fra mig / før end de faa mad / Paa det de skulle icke vansmectis paa veyen. Da sagde hans Disciple til hannem / Huor skulle wi tage saa meget Brød i Ørcken / at wi mette saa meget Folck? Oc Jhesus sagde til dem / Huor mange Brød haffue i? De sagde / siw / oc faa smaafiske. Oc hand bad folket sette sig ned paa iorden. Saa tog hand de siw Brød / oc Fiskene / tackede / brød dem / oc fick sine Disciple dem / Oc Disciplene gaffue Folcket dem. Oc de ode alle / oc bleffue mette / Oc de toge siw Kurffue fulde op / aff det som vaar leffnet. Oc de som haffde ædet / vaare fire tusinde Mend / foruden Quinder oc Børn. Oc der hand haffde ladet Folcket fra sig / gick hand vdi it Skib / oc kom til Magdala Egn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.