Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[9v]

¶ Jn exitu Jsrael de Egypto.

Psal. cxiij.ISraels wdgang aff Egypten/
oc Jacobs hwss fraa thet groffue folk.
Tha er kommen Juda til sÿn hellighed/
oc Jsrael til sÿn weldighed.
Thet saa haffuid oc flyde/
oc Jordan wende seg tilbage.
Biergenne haffue sprungit som buc|10rke/
oc thuerne som the vngelam.
O haff hwad er teg att tw flyde?
oc tw Jordan att tw komst tilbage?
Oc ÿ bierge att ÿ haffue sprungit som bucke?
oc ÿ thuer som the spæde lam?
Jorden skielffuer for Herrens ansigt:
oc for Jacobs Guds ansigt.
Hwilken som haffuer wend stenen tilPsal. lxxvij een ssø/
oc klippen til wandsens kiælder.
Jcke oss o Gud icke oss/ men thit naffn giff then ære/
paa thÿn barmhiertigheds wegne oc sandheds.
Att folkene skulle icke sige/
hwor er nw theris Gud?
Men wor Gud er ÿ himmelen/
alting haffuer han giord effter syn wilie.
Theris affguder ere sølluff oc guld/ Sap. xv.
som ere menniskens gierninger.
The haffue mund oc kunde icke tale/
the haffue øghne oc kunde icke see.
The haffue ørhne oc kunde icke høre/
the haffue næse oc kunde icke luchte.
The haffue hender oc kunde icke føle/
the haffue fødder oc kunde icke gaa/
the kunde icke raabe ÿ theris strube.
|10vLÿg thennom skulle the bliffue som thennom haffue giord/
oc alle the som paa thennom haabe.
O Jsraels hwss haab til Gud/
han er thÿn hielpere oc beskermere.
O tw hwss Aarons forlad teg paa Gud/
han er thÿn hielpere oc beskermere.
O ÿ gudfryctige forlader eder paa Herren /
han er eders hielpere oc beskermere.
Herren haffuer kommid oss ÿ hw/
oc haffuer benedidet oss.
Han haffuer welsignet alle the gudfryctige/
saa wel smaa som the store.
Gud som forøger eder/
han formere eder oc eders børn.
J ere benedidet aff Herren
som skapte himmel oc iorden.
Himmelens himmel er Herrens/
iorden haffuer han giffuit menniskens sønner.
The døde loffue teg icke Herre/
icke alle the som stige nidder til heluede.
Men wÿ som leffue benedide Herren/
fraa nw oc indtil ewig tÿd.
|11rAere wære Gud fader oc Gud søn
oc saa Gud then helliaand.
Som wærid haffuer aff begyndelsen nw oc altÿd/
oc bliffuer til ewig tÿd/
AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.