Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[47v]

Den cxvii Psalm Laudate dominum omnes gentes

ALleluia det bør oss altid siunge/
Herren loffue och prise aff hiertens grund/
Thi hans miskund haffuer vore synder alle vdslæt/
all kerlighed oc gaat haffuer han oss beted
Alt det som liff haffuer/ det skall |48r Gud loffue/
for hans megne miskund oc store naade/
han haffuer oss giffuitEph ii wenskab/ styrcke/ liff oc krafft/
han haffuer forderffuit synd/ død oc all dieffuelEphe i sens mact
Gud haffuer dem som tro paa hannem iæt naade/
vil dem hielpe oc trøste i all waade/
hiemmerigis rige vill hanPsalmo cxiv ii Cor i dem alle giffue/
det holder han wist/ thi han kan icke liwe
O Gud fader dig være loff oc ere/
met din Søn Jesu Christ vor frelser kære/
desligest den Helligand aff oss alle sammen/
wi tacke dig nu oc euindelige AMEN

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.