Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[48r]

En aandelige vise met de noder som/ Gud Fader bliff du nu hoss oss/ siungiss met

IEsu Christ dig tacke wi/
duPhil ii lod oss icke fortabis/
fra vor synd giorde du oss fri/
du ville selff for oss plagis/
thi du hagJoan xvde oss inderlig kær/
vel den det kunde besinde at du for vor skyld døder er
der met wi |48vHebr viihiemmerige winde/
hagde du icke dit blod vdgiffuit/
oc saa for oss betalit da hagde wi alle fortabit bleffuit/
til heluedis grund ned faldit/
Jesu Christ wi tacke dig/
wi loffue dig/ wi prise dig
Joan iii Psalmo xiiii Rom v Rom iii Joan iiiHuo haffuer hørt slig kerlighed/
som Gud fader haffuer oss beted?
wi som wore aff synder leed/
thi alle hans bud hagde wi forget/
der fore wor han paa oss wred/
wi vore hans vuenner alle/
Euige pine hagde wi fortient/
ret bode vnge oc gamle/
Men Gud for sin miskundhed/
monne sig offuer oss forbarme/
sin eniste Søn sende han her ned
at frelse oss vsle oc arme/
Jesu Christe wi tacke dig/
wi loffue dig/ wi prise dig
Zacha ixDer fore skulle wi være glad/
oc altid Gud fast loffue/
han vill inted andit haffue/
for sin velgerning och gaffue/
Ezech xviiiEn ath wi skulle synden offuergiffue
Der fore leed Gudz Søn pine/
At wi i Pet ii Joan xiiiskulle nu ret christelig leffue/
huer anden elske oc lide/
gøre dem gaat/ som oss gøre ont/
som Gud mod oss monne gøre/
der |49r paa kendis wi ath være Gudz folk
om wi oss i kerlighed øffue/
Jesu christ wi tacke dig/
wi loffue dig/ wi prise dig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.