Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[6r]

Den anden begyndelse met samme noder

GVd fader oc Søn och den Helligand/
hannem bør oss prise oc ere/
han gør miskund i alle land/
som wi mue daglige lære/
Han haffuer beuist stor kerlighed/
mod menniskens køn saa mangeled/
som wi ville faa ath høre
J dieffuelens wold ieg fangen laa/
ieg vor fordømt til døde/
min synd migGen. iii qualde baade nat oc dag/
ieg hagde stor angist oc møde/
Och alle tid sanck ieg dybere ned/
der wor ey raad ey salighed
ieg wor i synden vndfangen
Mine gode gerninger hielpe mig icke
de kunde ey døden offuerwinde/
denLuce xi|6v stercke dieffuel han sagde ney/
han vilde icke lade sig binde/
Aff mig eller noget creature/
Jeg vor i hans wold aff min nature/
fordømpt til euig pine
Der wor oc ingen i verden til/
der mig forløse kunde/
Jeg vid ret aldrig h ort ieg vil/
ieg maa til helffuedis grunde/
Gudz vrede der offuer mig er/
oc syndzens byrde der ieg nw bær/
fortabit maa ieg bliffue
Da ynckede Gud i euighed/
min elende offuer maade/
Han tenckte paa sin barmhiertighed/
han vilde mig hielpe lade/
Sit faderlige hierte wende han til mig/
han kaaste der paa for vden suig
det keriste det han hagde
Han talede til sin kære Søn/
det er nu tid ath forbarme/
dw skalt det gøre for Luce i Osee xiii Philp. ii Luce iimin bøn/
far heden oc frelss de arme/
Och løss dem vd aff syndens nød/
oc sla i hiel den haarde død/
och lad dem met dig leffue
Gudz Søn sin fader lydactig vaar
han kom til mig paa iorden/
aff en Jomfrw bode ren oc klar/
han vilde min |7r broder worde/
Saa lønlige førde han sin statz/
och leed alskøns nød och megen platz/
for han vilde dieffuelen fange
Gudz Søn han sagde kom hid til migMath xi
ieg vil mig offuer dig forbarme/
ieg taalde den bittre død for dig/
der met dw hiemmerig skal erffue/
Nu er ieg din/ oc dw est min/
oc huor ieg er/ der skalt dw være/
den fiende skall oss ey atskilye Roma. v
Huem haffuer hørt større kerlighed/
en døden for wvenner ath lide?
det haffuer ieg ene giort for dig/
ath dw skulle met mig bliffue/
Jeg er den ene/ der hielpe Math. xi kand/
thi kommer til mig baade quinde och mand/
oss skall ret ingen atskilye
Mit blod det flyder paa iorden vd/
iegJoan. xix bær det korss met møde/
ieg lider for dig den haarde død/
tag tro oc lad dig døbe/
Mit liff offueruinder den død met mact/
all verdens synder vore paa Esa liii mig lagt/
thi est dw salig worden
Til hiemmels igen til fader min/
farJohan. xiiii oc xvi ieg fra denne elende/
der vil ieg være Mester din/
den Helligand dig ath sende
Som dig i angiste trøste skall/
och dig |7v vnder uise oc lære vel/
i sandhedz vey ath wandre
Huad ieg haffuer giort vnderuist och Mathei xxviiilært/
det skalt du gøre oc lære/
der met mit rige opfylt bliffuer/
mig selff til loff Mat. xvoc ære/
Foruare dig vel for menniskens Mar. viisæt/
som oss foruender den Christelige ret
det giffuer ieg dig til kende
Du skalt predicke den Christelige tro Mathei xxviii
som ieg befaler ath lære/
Elsker huer ander bode silde oc fro/
det skal mit budord være/
For dieffuelens lerdom for vocte dig/
thi han er falsk oc skadelig/
Gudz Esaie xlord det bliffuer euindelig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.