Christian 3.s danske Bibel

[351]

XXV.

|352 2. Paralip. 36.Ierem. 39. 52. OC det hende sig i det niende hans Kongerigis aar / paa den tiende maanedis / tiende dag / da kom Nabuchodonosor kongen aff Babylon / met al sin mact mod Jerusalem / oc de leyrede sig mod hannem / oc bygde en Vern omkring hannem. Saa bleff Staden belagt indtil kong Zedechias elleffte aar. Men i den niende maanet / bleff Hungeren sterck i Staden / at Folcket i landet haffde inted at æde.

Jerusalem belagt / vundet / nedslaget oc opbrent. hand flyde Det er Zedechias. Oc mand brød Staden / oc alle Krigsmend flyde om natten at den Portis vey mellem de tho mure / som gaar til Kongens haffue (Oc Chaldeerne laae om Staden) Oc hand flyde at veyen til den slette Marck. Men Chaldeernis mact forfulde kongen / oc grebe hannem paa den slette marck hoss Jericho / oc alt det Krigsfolck som vaar hoss hannem / bleffue vdspridde fra hannem. Men de grebe Kongen / oc førde hannem op til kongen aff Babylon til Riblath / Oc de sagde en Dom offuer hannem. Oc de slactede Zedekias børn faar hans øyen / oc blindede Zedekie hans øyen / oc bunde hannem met Læncker / oc førde hannem til Babylon.

Templen opbrent. Den siuende dag i den femte maanet / det er det nittende Nabuchodonosor / Kongens aff Babylons aar / da kom Nebusar Adan Hoffmester Kongens Tienere aff Babylon til Jerusalem / Oc opbrende HERRENS Huss / oc Kongens huss / oc alle husene i Jerusalem / oc alle store huss opbrende hand met ild. Oc Chaldeernis gantske mact / som vaar met Hoffmesteren / brøde muren ned trint omkring Jerusalem. Oc det andet Folck / som vaar offuerbliffuet i Staden / oc de som fulde til kongen aff Babylon / oc det andet menige folck / førde Nebusar Adan Hoffmesteren bort. Oc Hoffmesteren loed bliffue aff de ringeste i Landet / Vingaardz mend oc Bønder.

Oc Chaldeerne søndersloge kaaber Støtterne i "HERRENS Huss / oc Stolene oc 3. Reg. 9.kaaber Haffuit / som vaar i HERRENS Huss / oc førde kaaberet til Babylon. Oc gryderne / skule / kniffue / skeder / oc alle kaaber kar som mand tiente met / toge de bort. Der til tog Hoffmesteren de pander oc bæcken / som vaare aff guld oc sølff. Tho Støtter it Haff / oc de Stole / som Salomon haffde giort til "HERRENS Huss / Mand kunde icke veye kaaberet aff alle disse kar. En støtte / vaar atten alne høy / oc hendis Knap der paa vaar oc aff kaaber oc tre alne høy / oc de Baand oc Granat æble trint omkring knappen vaare alle aff kaaber / Ved denne maade vaar oc den anden Støtte met baandene.

Oc Hoffmesteren tog den Prest Seraia aff det første Skiffte / oc Zephania Presten aff det andet Skiffte / oc tre Døruoctere. Oc en Kammersuend aff Staden / som vaar sæt offuer Stridzmendene / oc fem Mend som vaare altid faar Kongen / som bleffue fundne i Staden / oc Sopher Stridzhøffuitzmanden / som lerde Folcket i landet at stride / oc trysinds tiue Mend aff Folcket i Landet / som fundis i Staden. Disse tog Hoffmesteren Nebusar Adan / oc førde dem til Kongen aff Babylon til Riblath. Oc Kongen aff Babylon slo dem ihiel i Riblath i Hemath land. Saa bleff Juda bortført aff sit Land.

Gedalia. Ierem. 40. Men Kong Nabuchodonosor aff Babylon / sette Gedalia Ahikams søn Saphans søns offuer det Folck / som hand loed bliffue igen i Juda. Der nu alle Stridzfolck / Høffuitzmend oc de Mend hørde / at Kongen aff Babylon haffde sæt Gedalia / da komme de til Gedalia til Mizpa / som vaar / Jsmaels Nethania søn / oc Johanan / Kareah søn / oc Seraia Thanhumeth Nethophatithers søn / oc Jaesania Maechati søn / met deris Mend. Oc Gedalia soer dem oc deris mend / oc sagde til dem / Frøctericke at vere Chaldeerne vnderdannige / bliffuer i landet / oc værer Kongen aff Babylon vnderdannige / saa skal det gaa eder vel.

Jsmael. Men i den siuende maanet kom Jsmael Nethania søn / Elisama søns aff Kongelige slect / oc ti Mend met hannem / oc sloge Gedalia ihiel / Oc der til met de Jøder oc Chaldeer / som vaare hoss hannem i Mizpa. Da giorde alt Folcket sig rede / baade smaa oc store / oc Stridzfolckens Øffuerste / oc komme til Egypten / Thi de frøctede sig faar Chaldeerne.

Men i det søttende oc tiuende aar / effter at Joachin kongen aff Juda vaar bortført / i den tolffte maanedis siu oc tiuende dag / da loed Euil Merodach Kongen aff Babylon i sit første Kongerigis aar / optage Joachin Juda konge aff Fengzel. Oc talede venlige met hannem / oc Jaochin uer ophøyet igen.sette hans Stoel offuer de Kongers Stole / som vaare hoss hannem i Babylon. Oc hand om skiffte hans fengzels Klæder. Oc hand od altid hoss hannem i alle sine Liffuis dage. Oc beskickede hannem hans Del / at mand gaff hannem altid aff Kongens huer dag i al hans Liffuis tid.

Ende paa Kongernis Anden Bog.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.