Christian 3.s danske Bibel

[576]

XL.

TRøster / trøster mit Folck / siger eders Gud. Taler kerlige til Jerusalem / och Predicker faar hende. At hendis Ridderskaff haffuer ende / thi hendis misgerning er forladen / thi hun haffuer fonget dubbelt aff HERRENS Haand / faar alle hendis Synder.

Matth. 9.Mar. 1.Lucæ. 3.Ioan. 1. Der er en Predickers røst i ørcken / bereder HERREN veyen gører vor Gud en slet Sti paa marcken i ørcken. Alle Dale skulle ophøyis / oc alle Bierg oc Høye skulle nedtryckis / oc huad som er Wieffnt / det skal bliffue ieffnt / oc huad som er wslæt / det skal bliffue slæt. Thi HERRENS Herlighed skal obenbaris / oc alt Kød skal see til hobe / det HERRENS Mund taler.

1. Pet. 1. Iacob. 1. Der siger en røst / Predicke / Oc hand sagde / Huad skal ieg predicke? alt Kød er Hø / och al hendis Godhed er lige som it Blomster paa marcken. Høet tørris / Blomsteret visner / thi HERRENS aand blæss der paa. Ja Folcket er Hø / høet tørris / Blomsteret visner / Men vor Gudz Ord bliffue euindelige.

Zion du Predickerinde sti op paa it høyt Bierg / Jerusalem du Predickerinde ophøye din røst met mact / ophøye oc fryct dig icke / Sig til Juda stæder / See / der er eders Gud. Thi see / Ioan. 10.Psalm. 23.Ezech. 34.den HERRE HERRE kommer veldelige / oc hans Arm skal regere / See / hans Løn er hoss hannem / oc hans betalning er hoss hannem. Hand skal føde sin Hiord lige som en Hyrde / hand skal samle lammene i sin Arm / oc bære dem i sit skød / oc lede de fructsommelige Faar.

Huo maaler Vandet met næffuen / oc befatter Himmelen met spanden? oc begriber Jorden met en Tredings maade / oc veyer Biergene met væct / och Høyene met en veyskaal? Huo Rom. 11.1. Cor. 2.Esa. 44. 48.vnderuiser "HERRENS Aand / och huilken Raadgiffuere vnderuiser hannem? Huem spør hand om Raad / som kand giffue hannem forstand / oc lære hannem Rættens vey? oc lære hannem Visdom / oc vnderuise hannem forstandens vey? See / Hedningene ere actede som en Taar der bliffuer igen i spanden / och lige som it Grand der bliffuer i veyskaalen igen / See / Øerne ere lige som en liden Støff. Libanon vaare icke nock til en Jld / oc hans Diur vaare icke nock til Brendoffer. Alle Hedninge ere inted faar hannem / oc regnis mindre end inted oc som det der er forfengeligt.

Huem ville i ligne Gud ved? Eller huad Lignelse ville i gøre hannem? Mesteren støber vel it Billede / oc Guldsmeden forgylder det / och gør sølff Kæder der paa. Disligeste / huo der formaar en arm Løfftelse // hand vdueler sig it Træ som icke raadner / oc søger en klog Mestere der til / som kand gøre hannem it Billede / som er bestandigt. Vide i inted? Høre i icke? Er det icke før kundgiort faar eder? Haffue i icke forstaait det aff Jordens begyndelse? Hand sider offuer Jordens kredz / oc de som bo der paa ere lige som Græsshopper. Hand vdrecker Himmelen som it tynt Skind / och breder hannem vd som it Paulun der mand boer vdi. Hand som gør Førsterne til inted / oc gør Jordens Dommere forfengelige / lige som deris Bul haffde huercken plante eller sæd / oc ey heller røder i Jorden / At de tørris hen / om it Vær blæss iblant dem / och en Huereluind tager dem bort som Straa. Huem vilde i da ligne mig ved / som ieg skulde vere lig? siger den Hellige.

Opløffter eders øyen i Høyelsen / oc seer / huo skabte saadanne ting / och fører deris Hær Psalm. 147.vd ved tal? Som kalder dem alle ved naffn / Hans formue oc stercke krafft er saa stor / at hun icke kand feyle i noget.

Hui taler du da Jacob / oc du Jsrael siger / Min vey er skiult faar HERREN / oc min Ræt gaar frem / faar min Gud? Vedstu icke? Haffuer du icke hørt? HERREN den euige Gud som skabte Jordens ende bliffuer icke træt eller vansmectig / hans forstand / er wrandsagelig. Hand giffuer de Trætte krafft / oc de Vansmectige styrcke nock. De Vnge bliffue trætte och vansmectige / oc de vnge Mend falde. Men de som vocte paa HERREN / de faa ny krafft / at de opfare met Vinger som Ørne / at de løbe oc vansmectis icke / at de gaa oc trættiss icke.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.