Christian 3.s danske Bibel

[585]

LIII.

2. Corint. 6. SEe / min Tienere skal gøre vislige / oc hand skal ophøyes oc meget høyt opløfftis. At mange skulle forargis offuer dig / effterdi hans Skickelse er wsynligere / end andre Folck / oc hans anseelse / end Menniskens Børn. Men saa skal hand bestencke mange Hedninge / at Kongerne skulle ocsaa tillycke deris mund modEsaiæ 65.Rom. 15. hannem / Thi dem som inted vaar kundgiort om hannem / de samme skulle det see met Lyst / Oc de som inted haffue hørt der aff / de skulle det mercke.

Men huo tror vor Predicken? oc huilcken bliffuer "HERRENS ArmIoan. 13.Roma. 10. obenbaret? Thi hand opskiuder lige som en Quist faar hannem / oc lige som en Rod aff tør Jord / Hand haffuer ingen skickelse eller deylighed / Wi saae hannem / Men der vaar ingen Skickelse som oss behagede. Hand vaar den alder foracteligste / oc wuerdeligste / fuld aff pine oc siugdom / Hand vaar saa foractet / at mand skiulte ansictet for hannem / Der faare actede wi hannem inted=

Sandelige hand bar vor Siugdom / oc tog vor Pine paa sig / Men wi actede Hannem for den / som vaar plaffuet / oc slagen aff Gud oc Pint. Men hand er saar giort forMatth. 8. vore Misgerninges skyld / oc knuset for vore synders skyld / Straffen ligger paa Hannem / Paa1. Petri 2. det at wi skulde haffue Fred / Oc wi ere Helbrede giorde ved hans Saar. Wi fore alle vild / lige som Faar / huer saa paa sin vey / Men HERREN kaste alle vore Synder paa Hannem.

Der hand bleff straffet oc pint / da loed hand icke sin Mund op / lige som it Lam der ledisMatth. 27.Ioan. 1.Acto. 8.1. Corint. 5. til at Slacte / oc lige som it Faar / som tier stille faar den som det klipper / oc lader icke sin Mund op.

Men hand er optagen fra Angist oc Dommen / Huo vil vdsige hans Leffnis longhed? Thi hand er bort reffuen aff de Leffuendis Land / der hand vaar plaffuit for mit Folckis mis|586gerning. Oc hand er iordet som de Wgudelige / oc død som en Rig / endog at hand giorde in 1. Petri 2.gen wret / oc der vaar icke besuigelse i hans Mund? Men HERREN vilde saa knuse hannem met Siugdom.

Naar hand haffuer giffuit sit Liff til Skyldoffer / da skal hand faa Sæd / oc leffue lenge / oc HERRENS Forsæt skal gaa frem ved hans Haand. Fordi at hans Siæl haffuer arbeydet / skal hand see sin Lyst / oc haffue Nock. Oc i det mand kender hannem / skal hand min Tienere den Retferdige / gøre mange retferdige / for hand bær deris syn Marci 15. Lucæ 22.der. Der faare vil ieg giffue hannem store Hobe til Bytte / oc hand skal faa de stercke til Roff / Fordi at hand gaff sit Liff i døden / Oc vaar regnet lige som Misdedere / Oc hand bar mangis Synder / Oc bad for Misdedere.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.