Christian 3.s danske Bibel

[928]

IX.

OC hand kallede de Tolff til sammen / oc gaff dem vold oc mact offuer alle Dieffle / oc at de kunde helbrede Siugdomme. Och hand sende dem vd at predicke Matth. 10.Marci 6.Guds rige / oc at helbrede de Siuge. Oc hand sagde til dem / J skulle inted tage met eder paa veyen / huercken Staff eller Taske / icke Brød / oc ey Pendinge / der skal oc icke en haffue tho Kiortle. Oc huor som i gaa i it Huss / bliffuer der indtil Acto. 13.i drage der fra. Oc huilcke som eder icke anamme / da gaar vd aff den samme Stad / oc røster ocsaa støffuen aff eders Føder / til it vidnisbyrd offuer dem. Oc de ginge vd / oc droge igennem Byer / predickede Euangelium / oc helbredede i alle Ende.

Oc alt det som skede ved hannem / kom for Herodes den Høffding / oc hand besørgede sig / Matth. 14Marci 6.fordi at der bleff sagd aff nogle / Johannes er opstanden fra de Døde / oc aff nogle / Elias er obenbaret / Oc aff nogle / Der er en aff de gamle Propheter opstanden. Oc Herodes sagde / Johannem haffuer ieg halss hugget / Men huo er denne / om huilcken ieg hører saadant? Oc hand begerede at see hannem.

Oc Apostlene komme igen / oc fortalde hannem / huor store ting de haffde giort. Oc hand tog dem til sig / oc vigede besynderlige bort i en ørck hoss Staden / som kaldis Bethsaida. Der Folcket fornam det / da droge de effter hannem. Oc hand loed dem komme til sig / oc sagde dem aff Guds rige / oc helbredede dem / som det haffde behoff. Men dagen begynte at bøye sig.

Matth. 14.Marci 6. Ioh. 6. Da traadde de Tolff til hannem / oc sagde til hannem / Lad Folcket fra dig / at de kunde gaa her bort om kring i Byerne oc vdi Landzbyerne / at de kunde finde Herbere oc Mad / Thi wi ere her i ørcken. Da sagde hand til dem / Giffue i dem at æde. De sagde / wi haffue icke mere end fem brød / oc tho Fiske. Vden saa er at wi skulle gaa bort / oc købe Mad til saa megit Folck (Thi der vaare ved fem tusinde Mend) Da sagde hand til sine Disciple / Lader dem sette sig ved skickelse / io halfftredie sinds tiue oc halfftrediesinds tiue. Oc de giorde saa / oc sette sig alle. Da tog hand de fem Brød / oc tho Fiske / oc saa op i Himmelen / oc tackede der offuer / brød dem oc fick Disciplene dem / at de lagde faar Folcket. Oc de ode oc bleffue alle mætte. Och der bleff optaget / det som de leffnede aff Styckerne / tolff Kurffue.

Matth. 16.Marci 2.Matth. 17.Marci 9. Oc det begaff sig / der hand vaar alene / oc bad / oc hans Disciple hoss hannem / da spurde hand dem at / oc sagde / Huem siger Folcket at ieg er? De suarede / oc sagde / de sige / du est den Døbere Johannes / oc nogle / du est Elias / oc nogle / der er en opstanden aff de gamle Propheter. Da sagde hand til dem / huem sige i da at ieg er? Da suarede Peder / oc sagde / Du est Guds Christ. Oc hand truede dem / oc bød / at de skulde ingen sige det / oc sagde / thi menniskens Søn skal eud nu lide meget / oc forkastis aff de Eldste oc ypperste Prester oc Scrifftkloge / Matth. 16.marci 8.oc slass ihiel / oc opstaa tredie dag.

Da sagde hand til dem alle / huo som vil følge mig / hand skal forsage sig selff / oc tage sit Kaarss paa sig daglige / oc følge mig effter. Thi huo som vil beholde sit Liff / hand skal miste det / Oc huo som mister sit Liff for Min skyld / hand skal beholde det. Och huad gaffn haffde |929 Mennisket / om hand vunde den gantske Verden / oc miste sig selff / eller giorde sig selff skade? Men huo som bluiss ved mig oc mine ord / hannem skal oc Menniskens Søn bluiss ved / naar som hand kommer i sin Herlighed / oc sin Faders / oc de hellige Englis. Oc sandelige siger ieg eder / At nogle ere aff dem / som her staa / der icke skulle smage Døden / før de see Gudz Rige.

Oc det begaff sig otte dage effter denne Tale / at hand tog til sig / Peder / Johannem oc Matth. 17.Marci 9. Jacobum / oc gick op paa it Bierg at bede. Oc der hand bad / bleff hans Ansictis skickelse anderledis / oc hans klædebon bleff huid oc skinnendis. Oc see / tho Mend talede met hannem / som vaare Mose oc Elias / de obenbaredis i klarhed / oc talede om den Vdgong / som hand skuldeVdgong Det er / Huad endeligt hand skulde faa. fuldkomme i Jerusalem. Men Peder oc de som vaare met hannem / vaare fulde aff søffn. Oc der de vognede op / da saae de hans klarhed / oc de tho Mend staa hoss hannem.

Oc det begaff sig / der de vigede fra hannem / sagde Peder til Jhesum / Mestere / her er gaat at vere / Lader oss gøre tre Bolige / Dig en / Mose en / oc Elias en / Oc hand viste icke huad hand talede. Men der hand talede saadant / kom en Sky / oc offuerskuggede dem / Oc de forferdedis / der skyen drog offuer dem. Oc der falt en røst aff skyen / som sagde / Denne er min elskelige Søn / Hannem skulle i høre. Oc i det saadan røst skede / funde de Jhesum alene Oc de tagde stille / oc forkyndede ingen inted i de samme dage / aff det de haffde seet.

Oc det begaff sig den dag der effter / der de komme aff Bierget / da kom meget Folck imodMatth. 17.Marci 9. dem. Ok see / en Mand iblant Folcket robte / oc sagde / Mestere / Jeg beder dig / besee dog min Søn. Thi hand er min eniste søn. See / Aanden griber fat paa hannem / Saa rober hand strax / oc hand riffuer hannem / at hand fraaer / oc met nød viger hand fra hannem / naar hand haffuer riffuit hannem / Oc ieg bad dine Disciple / at de skulde vddriffue hannem / oc de kunde icke. Da suarede Jhesus / oc sagde / O du vantro oc vanartige Slect / huor lenge skal ieg vere hoss eder / oc lide eder? Hent din søn hid. Oc der hand kom til hannem / da sled Dieffuelen hannem / oc reff hannem suarlige. Da truede Jhesus den wrene Aand / oc giorde Drengen helbrede / oc fick hans Fader hannem igen. Oc de bleffue alle forferdede offuer Gudz herlighed.

Oc der de forundrede dem alle / paa alt det som hand giorde / da sagde hand til sine Disciple /Infra 18. Tage i denne tale til eders øern / Thi Menniskens Søn skal antuordis i Menniskens hender. Men det ord forstode de icke / oc det vaar skiult faar dem / at de begrebe det icke. Oc de frøctede sig at spørre hannem om det samme ord.

Der kom oc en tancke iblant dem / Huilcken der skulde vere den Største iblant dem. MenMatth. 18.Marci 9. der Jhesus saa deris hiertis tancker / tog hand it Barn / oc skickede det hoss sig / oc sagde til dem / Huo som anammer det Barn i mit naffn / hand anammer Mig / oc huo som Mig anammer / hand anammer Den / som mig vdsende. Oc huo der er den Minste iblant eder alle / hand skal vere Stor.

Da suarede Johannes / oc sagde / Mestere / Wi saae en / hand dreff Dieffle vd i dit Naffn /Marci 9. oc wi formente hannem det / Thi hand følger dig icke met oss. Oc Jhesus sagde til hannem / Formener hannem det icke / Thi huo som icke er imod oss / hand er met oss.

OC det begaff sig / der tiden vaar fuldkommen / at hand skulde tagis her fra / da vende handHer begynder S. Lucas at bescriffue Christi reyse til Jerusalem. sit Ansict at vandre strax til Jerusalem. Oc hand sende Bud bort faare sig / De ginge bort / oc komme i en aff Samariternis By / at bestille hannem herbere. Oc de anammede hannem icke / fordi at hand haffde vent sit Ansict at vandre til Jerusalem. Oc der hans Disciple Jacobus oc Johannes saae det / da sagde de / HERRE vilt du / Da ville wi sige / at der skal falde ild aff Himmelen / oc fortære dem / lige som Elias giorde? Da vende Jhesus sig /4. Reg. 1. oc truede dem / oc sagde / Vide i icke / hues Aands børn i ere? Menniskens Søn er icke kommen at forderffue Menniskens siele / men at beholde.

Oc de ginge til en anden By. Oc det begaff sig / der de vaare paa veyen / da sagde en til hannem / Jeg vil følge dig / ehuort du gaar. Oc Jhesus sagde til hannem / Ræffue haffue Matth. 8. graffuer / oc Fulene vnder Himmelen haffue rede / Men Menniskens Søn haffuer icke / der som hand kand legge sit Hoffuit.

Oc hand sagde til en anden / Følge mig effter. Oc hand sagde / HERRE / Tilsted mig /Matth. 8. at ieg gaar først bort / oc begraffuer min Fader. Men Jhesus sagde til hannem / Lad de Døde begraffue deris døde / oc gack du bort / oc forkynde Gudz Rige.

Oc en anden sagde / HERRE / Jeg vil effterfølge dig / Men tilsted mig først / at gøre en Skilssmisse met dem / som ere i mit Huss. Jhesus sagde til hannem / Huo som legger sin haand paa Plouen / oc seer til bage / hand er icke bequem til Gudz Rige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.