Christian 3.s danske Bibel

[873]

III.

PAa den tid kom den Døbere Johannes / oc predickede i Ørcken vdi Jødeland / oc sagde / Bedrer eder / Himmerigis rige er nær. Oc hand er den / om huilken denLuc. 3.Iohan. 1.Esaiæ 40.marci 1. Prophete Esaias haffuer talet / oc sagd / Det er en Predickeris Røst i ørcken / Bereder HERRENS vey / oc gører hans Sti rette. Johannes haffde klæder aff Kamelss haar / oc it Belte aff læder om sine lender / Hans mad vaar Greshopper oc vilt hunig.

Da gick Jerusalem stad hen vd til hannem / oc det ganske Jødiske land / oc alle Land hoss Jordan / oc lode sig døbe aff hannem i Jordan / oc bekende deris synder. Der hand saa nu mange Phariseer oc Saduceer komme til sin Daab / sagde hand til dem / J Øgle slect / Huo visde da eder / at i skulde vndfly den tilkommende Vrede? Seer til / gører ræt penitentzis fruct. Tencker io icke / at i vilde sige ved eder selff / Wi haffue Abraham til fader. Jeg siger eder / Gud kand opuecke Abraham Børn aff disse stene. Øxen ligger allerede hoss roden aff Træerne / Der faareInfra 7. Lucæ. 3.Marci 1.Lucæ 3.Iohan. 1. huilket træ som icke bær god Fruct / skal ophuggis / oc kastis i ilden.

Jeg døber eder met Vand til bedring. Men den som kommer effter mig / er sterckere end ieg / Huilken ieg er oc icke verdig til / at bære hans Sko / Hand skal døbe eder met den hellig Aand oc met Jld. Oc hand haffuer sin Kasteskul i haanden / Hand skal feye sin Lo oc sancke Hueden i sin Lade / Men Aunerne skal hand opbrende met euig Jld.

Paa den tid kom Jhesus aff Galilea til Jordan til Johannes / at hand vilde lade sig døbeMarci 1. Lucæ 3. aff hannem. Men Johannes formente hannem det / oc sagde / Jeg haffuer vel behoff / at døbis aff dig / oc du kommer til mig? Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Lad det nu saa vere / oss bør saa / at fuldkomme al retferdighed. Saa tilstedde hand hannem.

Oc der Jhesus vor døbt / gick hand strax op aff Vandet / Oc see / da obnedis HimmelenMarci 1.Matth. 17.Lucæ 3. 9. 2. Pet. 1. offuer hannem / Oc Johannes saa Guds Aand fare ned / som en Due / oc komme offuer hannem. Oc see / en røst ned aff Himmelen sagde / Denne er min elskelige Søn / som mig er vel behagelig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.