Christian 3.s danske Bibel

[897]

XXVII.

MEn om morgenen hulde de ypperste Prester oc de Eldste faar folcket ith RaadIIII Christus bleff ført faar PilatumMarci. 15.Luce. 23.Iohan. 18. offuer Jhesum / At de kunde sla hannem ihiel. Oc de bunde hannem / førdehannem hen / oc antuordede Landzherren Pontio Pilato hannem.

Der Judas som hannem forraadde saa det / at hand vaar fordømt til døde / Da angrede hannem det / oc hand bar de trediue Sølff pendinge til de ypperste Prester oc Eldste igen / oc sagde / Jeg giorde ilde / at ieg forraadde wskyldigt Blod. De sagde / Huad kommer det oss ved? See du der til. Oc hand kaste Sølff pendingene i Tempelen / Skyndede sig der fra / gick bort oc hengde sig selff.

Men de ypperste Prester toge Sølff pendingene / oc sagde / Det sømer sig icke at wi legge dem i Guds kiste / Thi det er Blod pendinge. Saa hulde de it Raad / oc købte en Pottemageris ager der faare / til ath iorde Pillegrime vdi. Der aff er den samme Ager kaldet Blodageren / indtil paa denne dag. Da er fuldkommet / det som talet er ved Propheten Jeremias / der som hand siger / De haffue taget trediue Sølffpendinge / der den solde bleff Zach. 11. betalet met / huilcken de købte aff Jsraels børn / Oc haffue giffuit dem for en Pottemageris ager / Som HERREN befalede mig.

Men Jhesus stod faar Landzherren / Oc Landzherren spurde hannem at / oc sagde / EstMarci. 15.Luce. 23.Iohan. 19. du Jødernis Konge? Jhesus sagde til hannem / Du siger det. Och der de ypperste Prester och Eldste klagede paa hannem / da suarede hand inted. Da sagde Pilatus til hannem / Hører du icke / huor haardelige de klage paa dig? Oc hand suarede hannem icke til it ord / Saa / at Landzherren oc forundrede sig saare.

Men paa Høytiden pleyde Landz herren / at giffue Folcket en Fange løss / huilcken de vilde / Oc hand haffde paa den tid en Fange / en besynderlig faar andre / som hed Barrabas. Oc der de vaare forsamlede / sagde Pilatus til dem / Huilcken ville i / ath ieg skal giffue eder løss / Barrabam / eller Jhesum / om huilcken der sigis / Hand er Christus? Thi hand viste vel / at de haffde aff had antuordet hannem.

Oc der hand sad paa Domstolen / skickede hans Hustru til hannem / oc loed hannem sige Befatte dig inted met denne Retferdige / Jeg haffuer lid meget i dag vdi drømme / for hans skyld.

Men de ypperste Prester oc de Eldste toge folcket met ord / ath de skulde bede om Barrabas / oc affliffue Jhesum. Da suarede nu Landzherren / oc sagde til dem / Huilcken ville i at ieg skal giffue eder løss / aff disse tho? De sagde / Barrabam. Pilatus sagde til dem / Huad skal ieg da gøre met Jhesu / om huilcken der sigis / Hand er Christus? De sagde alle / Lad kaarsfeste hannem. Landzherren sagde / Huad ont haffuer hand da giort? Men de robede end mere / oc sagde / Lad kaarsfeste hannem.

Der Pilatus saa / at hand beskaffede inted / men at der bleff it megit større Bulder / da tog hand Vand / oc tode Henderne faar Folcket / oc sagde / Jeg er wskyldig i denne Retferdigis blod seer i til. Da suarede det gantske Folck / och sagde / Hans Blod komme offuer oss oc offuer vore Børn. Da gaff hand dem Barrabam løss / Men Jhesum loed hand hudstryge / oc antuordede dem hannem / at hand skulde kaarsfestis.

Da toge Landzherrens Stridsmend Jhesum til sig i Domhusit / oc forsamlede til hannem den gantske Skare. Oc de førde hannem aff / oc lagde en Purpur kaabe paa hannem / oc flettede en torne Krune / oc sette hende paa hans Hoffuit / oc it Røer i hans høyre haand / Oc bøyede knæene faar hannem / oc spaattede hannem / oc sagde / hil vere du Jøde Konge. Oc de spøtte paa hannem / oc toge Rørit / oc sloge hans Hoffuit der met.

V Christi pine paa Kaarsset. Oc der de haffde bespaattet hannem / droge de kaaben aff hannem oc førde hannem i sine Kleder / oc ledde hannem hen / at kaarsfeste hannem.

|898 Oc i det som de ginge vd / funde de it Menniske aff Cyrene / som hed Simon / hannem tuingde de til / at hand bar hannem hans Kaarss. Oc der de komme til den Sted / som kaldis Golgatha / det er fordansket / Hoffuit pande sted / da gaffue de hannem Edicke at dricke / blan Psalm. 22.det met Galde / Oc der hand smagede det / vilde hand icke dricke.

Oc der de haffde kaarsfest hannem / da skiffte de hans Kleder / oc kaste Laad der om / At det skulde fuldkommis / som er sagd ved Propheten / De skiffte mine Kleder blant sig / Oc de kaste Laad om min Kledebon. Oc de sade der / oc toge vare paa hannem. Oc offuen ved hans Hoffuit sette de aarsagen til hans død / bescreffuen i saa maade / Denne er Jhesus Jødernis Konge. Oc der bleffue tho Røffuere kaarsfeste met hannem / En hoss den Høyre / oc en hoss den Venstre haand.

Men de / som der ginge frem / bespaattede hannem / oc røste deris Hoffuit / oc sagde / Du som nedbryder Guds Tempel / oc opbygger den i tre dage / Hielp dig selff / Est du Guds søn / da stig hid ned aff Kaarsset. Lige saa spaattede ocsaa de Ypperste Prester hannem / met Scrifft kloge / oc de Eldste / oc sagde / Hand haffuer hulpet andere / oc kand icke hielpe sig selff / Er hand Jsraels Konge / Da stige sig nu ned aff kaarssit / saa vilde wi tro hannem. Hand forlod sig paa Gud / hand frelse hannem nu / haffuer hand lyst til hannem / Thi hand sagde / Jeg er Guds Søn. Lige saa forhaanede ocsaa Røffuerne hannem / som vaare kaarsfeste met hannem.

Oc fra den siette time / bleff it Mørck offuer det gantske Land / indtil den niende time. Oc Psalm. 22.ved den niende time robte Jhesus høyt / oc sagde / Eli / Eli / lama asabthani? Det er / Min Gud / Min Gud / Huor faare haffuer du forladet mig ? Oc nogle som der stode / der de det hørde / da sagde de / Hand kalder paa Elias. Oc strax løb en aff dem / tog en Suomp / oc fyldede hannem met Edicke / oc stack hannem paa it Røer / oc gaff hannem dricke. Men de andre sagde / Holt / lad see / Om Elias kommer oc hielper hannem. Men Jhesus robte atter høyt / oc hand vdgaff sin aand.

Oc see / Forhenget i Templen reffnede i thu stycke / fra det øffuerste til det nederste. Oc Jorden beffuede / Oc stenene brøste sønder / Oc Graffuerne lode sig op / oc der stode mange Helligens Legeme op / som soffue / oc ginge aff Graffuerne / effter hans opstandelse / oc komme i den hellige Stad / oc obenbaredis faar mange.

Men Høffuitzmanden / oc de som vaare hoss hannem oc beuarede Jhesum / der de saae det Jordskel / oc huad der skede / da forferdedis de saare / oc sagde / Sandelige vaar denne Guds Søn.

Oc der vaare mange Quinder / som longt fra saae til / de som haffde effterfult Jhesum aff Galilea / oc haffde tient hannem / Blant huilcke vaar Maria Magdalena / oc Maria Jacobi VI. Christi iordeferd.oc Joses Moder / oc Zebedei børns Moder.

Men om afftenen kom en rig Mand aff Arimathia / som hed Joseph / huilcken som ocsaa vaar en aff Jhesu Disciple / Hand gick til Pilatum / oc bad hannem om Jhesu Legeme. Da befalede Pilatus / at mand skulde antuorde hannem det. Oc Joseph tog Legemet / oc suøbte det i it rent Linklede / oc lagde det i sin egen ny Graff / huilcken hand haffde ladit hugge i en Sten / oc hand velte en stor sten faar dørren paa Graffuen / oc gick bort. Men Maria Magdalena vaar der / oc den anden Maria / de sette sig tuert offuer fra Graffuen.

Den anden dag / som følger effter Beredelsens dag / Komme de Ypperste Prester oc Phariseer endrectelige til Pilatum / oc sagde / Herre / Wi komme ihu / at denne Bedragere sagde / der hand end leffde / Jeg vil effter tre dage opstaa. Befale der faare / at mand foruarer Graffuen / indtil den tredie dag / Paa det hans Disciple skulle icke komme / oc stiele hannem / oc sige til Folcket / Hand er opstanden fra de døde / Oc det siste bedregeri skal bliffue verre end det første. Pilatus sagde til dem / Der haffue i Voctere / gaar hen / oc foruarer / som i vide. De ginge hen / oc foruarede Graffuen met Voctere / oc beseglede stenen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.