Christian 3.s danske Bibel

VI.

|905 OC hand gick vd der fra / oc kom til sit Federne Land / oc hans Disciple fuldeMatth. 13. Lucæ 4. hannem effter. Oc der Sabbathen kom / begynte hand at lære i deris Schole. Oc mange som det hørde / forundrede sig paa hans Lerdom / oc sagde / Hueden haffuer hand saadant? oc huad visdom er det / som hannem er giffuen / oc saadane vnderlige Gerninger / som ske ved hans Hender? Er hand icke en Tømmermand / Marie søn / oc Jacobi / oc Joses / oc Jude / oc Simonis broder? Ere icke oc hans Søstere her hoss oss? Oc de forargede sig paa hannem. Men Jhesus sagde til dem / En Prophete geller ingen sted mindre / end i Federne land et / oc hiemme hossMatth. 15. sine. Oc hand kunde icke gøre der en eniste vnderlig Gerning / Vden nogle faa Siuge lagde hand Henderne paa / oc helbredede dem / Oc hand forundrede sig paa deris vantro / Oc hand gick alle vegne trint omkring i Byerne / oc lærde.

Oc hand fremkallede de Tolff / oc begynte / oc sende dem / ia tho oc tho / oc gaff dem mact offuer de wrene Aander. Oc bød dem / At de skulde inted bære met sig paa veyen / Vden alene en Staff / ey Taske / ey Brød / ey Pendinge i beltet / Men skulde haffue sko paa / oc icke føre dem i tho Kiortle. Oc hand sagde til dem / Huor som i gaa vdi it Huss / bliffuer der inde / indtil i reyse der fra. Oc huilcke eder icke anamme oc ey høre / Da gaar der vd fra / oc røster støffuen aff eders Føder / til it vidnisbyrd offuer dem. Jeg siger eder sandelige / Det skal gaa lideligere til met Sodoma oc Gomorra paa den yderste Dom / End met saadan en Stad. Oc de ginge vd / oc predickede / At man skulde bedre sig / Oc de dreffue mange Dieffle vd / oc saluede mange Siuge met Olie / oc helbredede dem.

Matth. 14.Luce. 9. Oc det kom faar Herodes (thi hans Naffn vaar nu bekent) oc hand sagde / Johannes den Døbere er opstanden fra de døde / der faare gør hand saadanne vnderlige Gerninger. Oc nogle sagde / Hand er Elias / Men nogle / Hand er en Prophete / eller en aff Propheterne. Men der Herodes hørde det / sagde hand / Det er Johannes som ieg haffuer halshugget / hand er opstanden fra de Døde.

Thi Herodes haffde vdsent / oc grebet Johannem / oc lagd hannem i Fengzel / for Herodias / sin broders Philippi Hustru skyld / Thi hand haffde taget hende til ecte. Oc Johannes sagde til Herodes / Det er icke ræt / at du haffuer din broders Hustru. Oc Herodias stod effter hannem / oc vilde slaget hannem ihiel / oc hun kunde icke. Oc Herodes frøctede Johannem / Thi hand viste / at hand vaar en from oc hellig Mand / Oc hand foruarede hannem / oc lydde hannem i mange Sager / oc hørde hannem gerne.

Oc der kom en beleylig dag / At Herodes giorde de Øffuerste oc Høffuitzmendene oc deMatth. 14. Lucæ 9. Ypperste i Galilea / it Gestebud / paa sin Aarsdag. Da traadde Herodias Daatter hen ind / oc dantzede / Oc det behagede Herodes vel / oc dem som sade til bordz. Da sagde Kongen til Pigen / Bed aff mig huad du vilt / ieg wil giffue dig det. Oc hand soer hende en Eed / Huad du beder aff mig / vil ieg giffue dig / indtil halffdelen aff mit Kongerige. Hun gick hen vd / oc sagde til sin Moder / Huad skal ieg bede om? Hun sagde / Johannis den Døberis hoffuit. Oc hun gick strax hastelige ind til Kongen / bad / oc sagde / Jeg vil / at du skalt nu strax giffue mig / paa it Fad / Johannis den Døberis hoffuit.

Kongen vaar bedrøffuit / Dog for Edens skyld / oc deris som sade til bordz / vilde hand icke lade hende bede til forgeffuis / Oc Kongen sende strax Bødelen bort / oc befalede / at hente hans hoffuit. Hand gick hen / oc halshug hannem i Fengzelet / Oc bar hans hoffuit frem paa it fad / oc fick Pigen det / oc Pigen fick sin Moder det. Oc der hans Disciple hørde det / komme de / oc toge hans Legeme / oc lagde det i en Graff.

Oc Apostlene forsamledis til Jhesum / oc forkyndede hannem alt det / Oc huad de haffdeMatth. 14. Lucæ 9. giort oc lært. Oc hand sagde til dem / Lader oss gaa offuer side i en ørck / oc huile lidet / Thi de vaare mange / som ginge fra oc til / oc de haffde icke tid nock at æde. Oc hand foer der i it Skib til en Ørck offuer side. Oc Folcket saa dem fare bort / oc mange kende hannem / oc løbe der bortMatth. 9. met huer andre til fodz / aff alle Stæder / oc komme før end de / oc komme til hannem. Oc Jhesus gick vd / oc saa det megle Folck / Oc hand ynckedis offuer dem / Thi de vaare som de Faar / der haffue ingen Hyrde. Oc hand begynte en lang Predicken.

Der dagen vaar nu fast forløben / traadde hans Disciple til hannem / oc sagde / Det er herMatth. 14. øde / oc dagen er nu forløben / Lad dem fra dig / at de kunde gaa bort omkring i de omliggendis Byer / oc købe sig Brød / Thi de haffue inted at æde. Men Jhesus suarede / oc sagde til dem / Giffue i dem at æde. Oc de sagde til hannem / Skulle wi da gaa bort / oc købe Brød for thu hundrede Pendinge / oc giffue dem at æde? Oc hand sagde til dem / Huor mange Brød haffueLucæ 9.Iohan. 6. i? Gaar bort / oc seer at. Oc der de haffde forfaret det / sagde de / Fem / oc tho Fiske.

Oc hand bød dem / at de sette sig alle ned at æde i atskillige hobe paa det grøne Græss. Oc |906 de sette oc skickede sig / ia hundrede oc hundrede / halfftrediesinds tiue oc halfftrediesins tiue. Oc hand tog de fem Brød / oc tho Fiske / oc saa op i Himmelen / oc tackede / oc brød Brødene / oc fick Disciplene dem / at de skulde legge faar dem / Oc hand skiffte de tho Fiske blant dem alle. Oc de ode alle / oc bleffue mette. Oc de toge Smulerne op / tolff Kurffue fulde / oc aff Fiskene. Och de som ode / vaare fem tusinde Mend.

Oc hand nødde sine Disciple strax til / at de ginge i Skibet / oc fore hen offuer faar hannem Matth. 14.til Bethsaida / indtil hand forlod Folcket fra sig. Oc der hand haffde skilt dem fra sig / gick hand op paa it Bierg at bede. Oc om afftenen vaar Skibet mit paa Haffuit / oc hand alene paa landet. Oc hand saa / at de lidde nød i det de rode / Thi Værit vaar dem imod. Om den fierde Vact om natten / kom hand til dem / oc vandrede paa Haffuit / Oc hand vilde gaa om kring dem. Oc der de saae hannem vandre paa Haffuit / mente de / at det haffde veret it Spøgelse / oc de robte / Thi de saae hannem alle / oc bleffue forferdede. Men hand talede strax met dem / oc sagde til dem / Verer trøstige / Det er ieg. Frøcter icke. Oc hand traadde i Skibet til dem / oc Værit stillede sig. Oc de forferdedis oc forundrede sig offuer maade. Thi de vaare icke bleffne forstandige aff Brødene / oc deris hierte vaar forblindet.

Oc der de vaare offuer farne / komme de til Genesareth land / oc lagde til. Oc der de traadde aff Skibet / da kende de hannem strax / Oc de løbe i alle omliggende land / oc begynte at føre de Siuge om kring paa Sengene / huor som de hørde at hand vaar. Oc huor som hand gick ind i Byer eller Stæder / eller Landzbyer / da lagde de Siuge paa torffuit / oc bade hannem / At de maatte ekon røre Sømmen paa hans Kleder / Oc alle de som rørde ved hannem / bleffue helbrede.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.