Christian 3.s danske Bibel

[906]

VII.

OC der komme Phariseer til hannem / oc nogle aff de Scrifftkloge / som vaare komne fra Jerusalem. Oc der de saae nogle aff hans Disciple æde brød met Matth. 15.almindelige / det er / met wtoene hender / da fortalede de det. Thi at Phariseerne oc alle Jøderne æde icke / vden de to henderne tit oc offte / Saa holde de de Eldstis paaleggelse / Oc naar de komme aff Torffuit / da æde de icke / vden de to dem. Oc der er meget saadant / som de haffue taget ved at holde / met Drickekar / oc Kruss / oc Kaaber kar / oc bord at to.

Da spurde nu Phariseerne oc de Scrifftkloge hannem at / Hui vandre icke dine Disciple effter de Eldstis paaleggelse / men æde Brød met wtoene hender? Hand suarede / oc sagde til dem / Vel smuckt haffuer Esaias spaat om eder Øyenskalcke / som screffuit staar / Dette Folck Esaiæ 29.ærer mig met Læbene / Men deris hierte er longt fra mig. Det er forgeffuis / at de tiene mig / effterdi de lære saadan Lerdom / som icke er andet end Menniskens Bud. J forlade Guds bud / oc holde Menniskens Paaleggelse / om Kruss oc Drickekar at to / oc i gøre meget lige saadant.

Exodi 20.Leuit. 20.Deut. 5.Mattth. 15. Oc hand sagde til dem / Vel smuckt haffue i nedlagt Guds bud / paa det i kunde holde eders Paaleggelse. Thi Mose haffuer sagd / Du skalt ære din Fader oc din Moder / oc huo som bander fader eller moder / hand skal visselige dø. Men i lære / Naar en siger til Fader eller Moder (Corban / det er / Der som ieg offrer det / da er det dig meget nytteligere) hand gør vel. Oc saa lade i hannem icke ydermere gøre sin Fader eller sin moder noget / oc i bort tage Guds ord formedelst eders Paalegelser som i legge paa. Oc i gøre meget lige saadant.

Oc hand kallede alt Folket til sig / oc sagde til dem / Hører mig alle / oc forstaar det. Der er Matth. 15.inted vden faare Mennisket / oc gaar i hannem / som kand gøre hannem almindelig / Men det som gaar vd aff hannem / det er det / som gør Mennisket almindeligt. Haffuer nogen øern at høre met / hand høre.

Oc der hand kom fra Folcket ind i Husit / da spurde hans Disciple hannem om denne Lignilse. Oc hand sagde til dem / Ere da oc i saa wforstandige? Forstaa i icke end nu / At alt huad som er vden faare / oc gaar i Mennisket / det kand icke gøre hannem almindelig? Thi det gaar icke i hans Hierte / men i Bugen / oc gaar vd ved den naturlige Gang / som vdfeyer al mad. Oc hand sagde / Huad som gaar aff Mennisket / det gør Mennisket almindeligt. Thi at inden vd aff Menniskens hierte / vdgaa / onde tancker / hoer / skørleffnit / mord / tyffueri / gerighed / skalckhed / suig / wtuct / skalcke øyen / Guds bespaattelse / hoffmod / wforstandighed. Alle disse onde stycke gaa inden vd fra / oc gøre Mennisket almindeligt.

Matth. 15. Oc hand stod op / oc gick der fra / til Tyri oc Sidons egn / oc hand gick i it Huss / oc vilde ingen lade vide det / Oc hand kunde dog icke bliffue skiult. Thi en Quinde haffde hørt om hannem / hues Daatter der haffde en wren Aand / oc hun kom / oc falt ned faar hans føder (oc |907 det vaar en Grekisk Quinde aff Syrophenice) Oc hun bad hannem / at hand vilde vddriffue Dieffuelen aff hendis Daatter. Oc Jesus sagde til hende / lad først Børnene bliffue mette. Det er icke smuct / at mand tager Børnenis brød / oc kaster det faar Hunde. Hun suarede / oc sagde til hannem / Ja HERRE / Dog æde Smaa hundene vnder bordet / aff Børnenis smuler. Oc hand sagde til hende / Faar det ord skyld / da gack bort / Diffuelen er vdfaren aff din Daatter. Oc hun gick bort i sit Huss / oc fant / at Dieffuelen vaar vdfaren / och Daatteren liggendis paa sengen.

Oc der hand gick vd igen aff Tyri och Sidons egn / da kom hand til det Galileiske haff / mit blant de thi Stæder. Oc de førde en Døff til hannem / som vaar Dum / och de bade hannem / at hand vilde legge Haanden paa hannem. Oc hand tog hannem besynderlige fra Folcket / och lagde hannem Fingrene i Øerne / oc spøtte / oc rørde ved hans Tunge / och saa op til Himmelen / suckede / oc sagde til hannem / Hephethah / det er / lad dig op. Och strax obnedis hans Øern / oc hans Tungis baand løsnede / oc hand talede ret. Oc hand forbød dem / ath de skulde ingen sige det. Men io mere hand forbød / io mere kund giorde de det / och de forundrede sig offuer maade / oc sagde / Hand giorde det vel alt sammen / De Døffue giorde hand hørendis / oc de Maalløsse talendis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.