Christian 3.s danske Bibel

[883]

XIIII.

PAa den tid / kom røctet om Jesu for Herodes en aff de fire Førster / Oc hand Marci 6. Lucæ 3. 9. sagde til sine Tienere / Denne er den Døbere Johannes. Hand er opstanden fra de døde / der faare gør hand saadane vnderlige Gerninger. Thi Herodes haffde grebet Johannem / bundet oc lagd hannem i fengsel / for Herodias / sin broders Philippi hustruis skyld. Thi Johannes sagde til hannem / Det er icke ræt / at du haffuer hende. Oc han haffde gerne slaget hannem ihiel / men hand frøctede sig for Folcket / Thi de hulde hannem for en Prophete.

Men der Herodes holt sin Aars dag / da dantzede Herodias daatter faar dem. Det behagede Herodes vel / Der faare loffuede hand hende met en Eed / at hand vilde giffue hende / huad hun begærede. Oc som hun vaar tilforn vnderuist aff sin Moder / sagde hun / Giff mig hid Johannis den Døberis Hoffuit paa it Fad. Oc Kongen bleff bedrøffuit / Dog for den Eed / oc for deris skyld / som sade met hannem til Bordz / befol hand at giffue hende det. Oc hand sende hen / oc halss hug Johannes i fengzelet. Oc hans Hoffuit bleff baaret frem i it Fad / oc giffuet Pigen / oc hun bar det til sin Moder. Da komme hans Disciple / oc toge hans Legeme / oc iordede det / Oc de komme oc forkyndede Jhesu det.

Der Jhesus det hørde / vigede hand der fra vdi it Skib til en ørck alene. Oc der Folcket det hørde / fulde de hannem effter til fodz aff Stæderne. Oc Jhesus gick frem / oc saa det megle Folck / oc hand ynckedis offuer dem / oc helbredede deris Siuge.

|884 Om afften en ginge hans Disciple til hannem / oc sagde / Dette er en ørck / oc natten gaar Marci 6.Lucæ 9.Iohan. 6.paa / Lad Folcket fra dig / at de kunde gaa hen i Byerne / oc købe dem Mad. Jhesus sagde til dem / Det gørss icke behoff / at de gaa bort / Giffue i dem at æde. De sagde / Wi haffue her inted / vden fem Brød oc tho Fiske. Oc hand sagde / Henter mig dem hid. Oc hand bad Folcket sette sig ned paa Gresset. Oc tog de fem Brød / oc de tho Fiske / saa op i Himmelen / oc tackede / oc brød dem / oc fick sine Disciple Brødene / oc Disciplene gaffue Folcket dem. Oc de ode alle / oc bleffue mette / Oc de toge op det der bleff offuer aff det som leffnedis / tolff Kurffue fulde. Men de som haffde ædet / vaare ved fem tusinde Mend / vden Quinder oc Børn.

Marci 6.Iohan. 6. Oc strax kom Jhesus sine Disciple til / at de ginge i Skibet / oc fore offuer faare hannem / Jndtil hand fick ladet Folcket fra sig. Oc der hand haffde ladet Folcket fra sig / gick hand alene op paa it Bierg at bede. Oc om afftenen vaar hand der alene. Oc Skibet vaar da allerede mit i Haffuet / oc leed nød aff Bølgerne / Thi Været vaar dem emod. Oc paa den fierde Vect om natten / kom Jhesus til dem / oc gick paa Haffuet. Oc der Disciplene saae hannem gaa paa Haffuet / bleffue de forferdede / oc sagde / Det er it Spøgelse / oc de robte aff redzel. Da talede Jhesus strax met dem / oc sagde / Verer ved it frit mod / det er Jeg / Frøcter inted.

Peder suarede hannem / oc sagde / HERRE / Est det du / da biud mig komme til dig paa Vandet. Oc hand sagde / Kom hid / Oc Peder traadde aff Skibet / oc gick paa Vandet / at hand skulde komme til Jhesum. Oc hand saa it sterckt Væder / da bleff hand forferdet / oc begynte at siuncke / robte / oc sagde / HERRE / hielp mig. Jhesus vdracte strax sin haand / oc tog fat paa hannem / oc sagde til hannem / O Du lidet Troendis / hui tuilde du? Oc de ginge ind i Skibet / oc Været stilledis / Men de som vaare i Skibet / komme oc fulde ned for hannem / oc sagde / Du est sandelige Guds Søn.

Oc de fore hen offuer / oc komme til Genezareth land. Oc der Folcket paa samme Sted bleffue hannem var / sende de vd i det gantske Land trint omkring / oc førde alle som siuge vaare / til hannem / oc bade hannem / at de maatte ekon røre ved Sømmen paa hans Klæder. Oc alle / de som rørde der ved / bleffue helbrede.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.