Christian 3.s danske Bibel

[907]

VIII.

PAa den tid / som der vaar meget Folck / oc haffde inted at æde / da kallede Jhesus sine Disciple til sig / oc sagde til dem / Mig ynckis offuer folcket / Thi de haff ue nu tøffuit hoss mig i tre dage / oc haffue inted ath æde / Och der som ieg lodeMatt. 15. dem gaa fastende hiem fra mig / da forsmectede de paa veyen / Thi nogle vaare komne longt fra.

Hans Disciple suarede hannem / Huor skulle wi tage Brød her i Ørcken / at mette dem met? Oc hand spurde dem at / Huor mange Brød haffue i? De sagde Siw / Oc hand bød folcket at de skulde sette sig ned paa iorden. Oc hand tog de siw Brød / oc tackede / Oc brød dem / oc fick sine Disciple dem / at de skulde legge faar dem. Oc de lagde faar folcket. Oc de haffde faa Smaa fiske / Oc hand tackede / oc bad dem oc bære dem frem. Oc de ode oc bleffue mette / Oc toge de leffnede stycke op siw Kurffue. Oc de vaare ved fire tusinde / som haffde ædet. Och forlod dem fra sig.

Oc strax traadde hand i it Skib met sine Disciple / oc kom i Dalmanutha egn. Oc Phariseerne ginge vd / och begynte at bespørre sig met hannem / fristede hannem / och begerede affMatt. 16. Lucæ 12. hannem it Tegen aff Himmelen. Oc hand suckede i sin Aand / oc sagde / Hui søger dog denne Slect tegen? Sandelige / Jeg siger eder / Der skal inted tegen giffuis denne Slect. Och hand forlod dem oc traadde i skibet igen / oc foer offuer.

Oc de haffde glemt at tage Brød met sig / oc de haffde icke mere met sig i skibet end it brød Oc hand bød dem / oc sagde / Seer til / oc tager eder vare / for Phariseernis Surdey / oc for Herodis surdey. Oc de tenckte frem oc til bage / oc sagde til huer andre / Det er det / at wi haffue icke Brød. Oc Jesus fornam det / oc sagde til dem / Hui bekumre i eder dog / at i haffue icke brød? Formercke i end nu inted / oc ere i icke end nu forstandige? Haffue i end nu it forblindit HierteMatt. 16. i eder? Haffue i øyen oc see icke / oc haffue øern oc høre icke. Oc tencke icke der paa / Ath ieg brød fem brød blant fem tusinde / Huor mange Kurffue fulde aff stycke toge i da op? De sagde / tolff. Oc der ieg brød de siw blant de fire tusinde / Huor mange Kurffue fulde aff skycke toge i da op? De sagde / siw. Oc hand sagde til dem / Huorledis forstaa i det da icke.

Oc hand kom til Bethsaida / Oc de førde en blind til hannem / oc bade hannem / at hand vilde røre ved hannem. Oc hand tog den blinde ved haanden / oc ledde hannem hen vden faar Byen / oc spøtte i hans øyen / oc lagde sin Haand paa hannem / oc spurde hannem at om hand saa noget? Oc hand saa op / oc sagde / Jeg seer menniskene gaa / lige som ieg saae Træ. Der effter lagde hand atter Henderne paa hans øyen / oc bad hannem atter see / Oc hand bleff til pass igen / at hand kunde klarlige see alting. Oc hand sende hannem hiem / oc sagde / gack icke ind i Byen / oc sig ingen det der vdi.

Matt 16. Lucæ 9. Oc Jhesus gick vd / oc hans Disciple til de byer hoss Cesaree Philippi stad / Oc paa veyen spurde hand sine Disciple at / oc sagde til dem / Huem sige Folckene / at ieg er? De suarede / De sige / Du est Johannes den Døbere. Nogle sige du est Elias. Nogle du est en aff Propheterne. Oc hand sagde til dem / Men i / huem sige i / at ieg er? Da suarede Peder / oc sagde til hannem / Duest Christus. Oc hand truede dem / at de skulde ingen sige om hannem.

Oc hand begynte at lære dem / Menniskens Søn skal meget lide / oc forskiudis aff de Eld ste oc ypperste Prester oc Scrifftkloge / oc ihielslass / Oc opstaa den tredie dag. Oc hand talede |908 Matth. 16.Lucæ 9.Iohan. 12.det Ord frit obenbarlige. Oc Peder tog hannem til sig / begynte at raade hannem fra. Oc hand vende sig om / oc saa paa sine Disciple / oc truede Peder / oc sagde / gack bag mig / du Satan / Thi du ment icke det som er Gudeligt / men Menniskeligt.

Oc hand kallede Folcket til sig met sine Disciple / oc sagde til dem / Huo som mig vil eff Matth. 10.terfølge / hand necte sig selff / oc tage sit Kaarss paa sig / oc følge mig effter. Thi huo som vil beholde sit Liff / hand skal miste det / Oc huo som mister sit Liff / for min oc Euangelij skyld / hand skal beholde det. Huad hielper det Mennisken / der som hand vunde den gantske Verden / oc toge skade paa sin Siel? Eller huad kand Mennisken giffue / der hand kand løse sin Siel met? Oc huo som blues ved mig oc mine Ord / blant denne horactige oc syndige Slect / Ved den skal oc Menniskens Søn blues / naar hand kommer i sin Faders Herlighed / met de hellige Engle. Oc hand sagde til dem / Sandelige / ieg siger eder / Her staa nogle / som icke skulle smage døden / før end de see Guds Rige komme met Krafft.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.