Christian 3.s danske Bibel

[925]

VII.

OC der hand haffde vdtalet for Folcket / gick hand til Capernaum. Oc en Matth. 8. Høffuitzmandz Suend laa dødsiug / huilcken hand holt meget aff. Oc der hand hørde om Jhesu / da sende hand de Eldste aff Jøderne til hannem / oc bad hannem / at hand vilde komme / oc helbrede hans suend. Oc der de komme til Jhesum / bade de hannem flitelige / oc sagde / Hand er vel verd / at du gør hannem det / Thi hand elsker vort Folck / oc hand haffuer opbygd oss Scholen. Da gick Jhesus bort met dem.

Oc der de vaare nu icke longt fra Huset / da sende Høffuitzmanden Venner til hannem / oc loed hannem sige / Ah HERRE / vmage dig icke / Jeg er icke verd / at du gaar vnder mit Tag / Der faare actede ieg mig oc icke selff verdig til / at komme til dig / Men sig it ord / da bliffuer min Dreng helbrede. Thi ieg er oc it Menniske Øffrigheden vnderdanig / oc haffuer Stridzmend vnder mig / oc ieg siger til en / gack bort / saa gaar hand bort. Oc til en anden / Kom hid / saa kommer hand. Oc til min Suend / Gør det / saa gør hand det. Men der Jhesus hørde det / forundrede hand sig paa hannem / oc vende sig om / oc sagde til Folcket som hannem effterfulde / Jeg siger eder / saadan Tro haffuer ieg icke fundet i Jsrael. Oc der de som vaare vdsende / komme til bage igen til Huset / da funde de den siuge Suend karsk.

Oc det begaff sig der effter / at hand gick i en Stad / som hed Nain / oc der ginge mange aff hans Disciple met hannem / oc meget Folck. Oc der hand kom nær til Stadz porten / See / da bar mand en Død vd / som vaar sin Moders eniste Søn / oc hun vaar en Encke / Oc meget Folck aff Staden / gick met hende. Oc der HERREN saa hende / da ynckedis hand der offuer / oc sagde til hende / Græd icke. Oc hand traadde til / oc rørde ved Baaren / Oc de som bare / stode. Oc hand sagde / Du vnge Dreng / Jeg siger dig / stat op. Oc den Døde reysde sig op / oc begynte at tale / Oc hand gaff hans Moder hannem. Oc der kom en redzel paa dem alle / oc de prisede Gud / oc sagde / Der er en stor Prophete op standen iblant oss / oc Gud haffuer besøgt sit Folck. Oc denne Tale om hannem røctedis i det gantske Jødiske Land / oc i alle omliggende Land.

|926 Oc Johannis Disciple forkyndede hannem alt dette.Matth. 11. Oc hand kallede tho aff sine Disciple til sig / oc sende dem til Jhesum / och loed hannem sige / Est du den der skal komme / Eller skulle wi tøffue effter en anden? Men der Mendene komme til hannem / sagde de / Johannes den døbere haffuer sent oss til dig / oc lader dig sige / Est du den som skal komme / eller skulle wi tøffue effter en anden? Oc paa den samme stund giorde hand mange helbrede aff Siuger och Esaiæ. 35.Plager oc onde Aander / oc hand gaff mange Blinde synen. Och Jhesus suarede / oc sagde til dem / Gaar bort oc forkynder Johanni / huad i haffue seet oc hørt / de Blinde see / de halte gaa / de Spedalske vorde rene / de Døffue høre / de Døde staa op / Euangelium predickis for de Fattige / Oc salig er den / som icke forarger sig paa mig.

Oc der Johannis bud ginge bort / begynte Jhesus at tale / til folcket / om Johanne. Huad ere i gongne hen vd i ørcken at see? Vilde i see it Røer / som røris aff værit? Eller huad ere i vdgongne at see? Vilde i see it Menniske / i bløde klæder? Seer dem som leffue i kaastelige klæder oc vellyst / de ere i Kongelige Gaarde. Eller huad ere i vdgangne at see? Vilde i see en Prophete? Ja ieg siger eder / den som mere er / end en Prophete / hand er den / som staar screffuit om / See / Jeg sender min Engel faar dit Ansict / som skal berede din vey faar dig. Thi ieg Mal. 3.siger eder / at iblant dem / som ere fødde aff Quinder / er der ingen større Prophete / end den Døbere Johannes. Men den som er Mindre i Guds rige / den er Større end hand.

Oc alt Folcket som hannem hørde / oc Toldere / gaffue Gud ræt / och lode sig døbe met Johannis daab. Men Phariseer oc Scrifftkloge foractede Guds raad / mod sig selff / och lode icke døbe sig aff hannem.

Oc HERREN sagde / Huem skal ieg ligne denne slectis menniske ved oc huem ere de lige? De ere de Børn lige / som side paa Torffuit / oc robe mod huer andre / och sige / Wi pibede Matth. 11.for eder / oc i dantzede icke. Wi klagede ynckelige for eder / oc i græde icke. Thi den Døbere Johannes kom / och oed icke Brød / och drack ingen Vin / Saa sige i / hand haffuer Dieffuelen. Menniskens Søn er kommen / æder oc dricker / Saa sige i / See / det Menniske er en Fraadzere oc Vindranckere / Tolderis oc Synderis ven. Oc Visdommen maa lade gøre sig retferdig aff alle sine Børn.

Oc der bad en aff Phariseerne hannem / at hand vilde æde met hannem. Oc hand gick vd i Phariseerens huss oc sette sig til bordz. Och see / der vaar en Quinde i Staden / hun vaar en Synderinde. Der hun fornam / at hand sad til bordz i Phariseerens huss / da hente hun it Glass met Salue / oc traadde bag til hans Føder / oc græd / oc begynte at væde hans føder met Graad oc at tørre dem met sit Hoffuit haar / oc hun kyste hans Føder / oc saluede dem met Saluen.

Der Phariseeren / som haffde indbudet hannem / saa det / talede hand ved sig selff / oc sagde / Der som denne vaare en Prophete / da viste hand / huo oc huordan en Quinde dette er / som rører ved hannem / Thi hun er en Synderinde. Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Simon / Jeg haffuer noget at sige dig. Da sagde hand / Mestere / sig frem. Der haffde en Aagerkarl tho Skyldener / Den ene vaar fem hundrede Pendinge skyldig / den anden halfftrediesinds tiue. Oc der de haffde icke at betale met / da gaff hand dem det baade til. Sig nu / huilcken aff dem skal elske hannem mest? Simon suarede oc sagde / Jeg acter / den som hand gaff mest til. Da sagde hand til hannem / Du dømde ret.

Oc hand vende sig til Quinden / oc sagde til Simon / Seer du denne Quinde? Jeg kom i dit huss / du haffuer icke giffuit mig Vand / til mine Føder / Men denne giorde mine Føder vaade met Graad / oc tiurde dem met sit Hoffuit haar. Du haffuer ingen kyss giffuit mig / men denne loed icke aff at kysse mine Føder / siden hun kom hid ind. Du haffuer icke saluit mit hoffuit met olie / Men hun saluede mine Føder met salue. For den skyld siger ieg dig / hende ere mange Synder forladne / Thi hun elskte megit / Men huilcken som lidet forladis / hand elsker lidet.

Oc hand sagde til hende / Dig ere dine Synder forladne. Da begynte de som sade til bordz met hannem / oc sagde ved sig selff / huo er denne / som oc forlader synderne? Oc hand sagde til Quinden / din Tro haffuer hulpit dig / gack bort met fred.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.