Christian 3.s danske Bibel

[926]

VIII

Marci. 7. OC det begaff sig der effter / at hand reysde igennem Stæder oc Byer / oc predickede oc forkyndede Euangelium om Guds rige / oc de Tolff met hannem. Der til met / nogle Quinder / som hand haffde giort helbrede aff onde Aander / oc siugdomme / som vaar / Maria der kaldis Magdalena / aff huilcken der vaare siu Dieffle vdfarne / oc Johanna Chuse Herodis Fogedis Hustru / oc Susanna / oc mange andre / som vaare dem behielpelige met deris Godz.

|927 Som der vaar nu meget Folck til sammen / oc hastede til hannem aff Stæderne / da Matth. 13.Marci. 4. sagde hand ved en LIgnelse / Der gick en Sæmand vd at saa sin Sæd / Och i det hand saade / falt noget hoss Veyen / oc bleff borttraad / oc Fule vnder Himmelen ode det op. Oc noget falt paa Sten / oc der det voxte op / visnede det / fordi / at det haffde icke vedske. Oc noget falt mit iblant Torne / oc tornene voxte op met / oc qualde det. Oc noget falt i god Jord / oc det voxte op / och bar hundredefolt fruct. Der hand det sagde / robte hand / Huo som haffuer øern at høre met / hand høre.

Da spurde hans Disciple hannem at / oc sagde / Huad Lignilse skal dette vere? Da sagde hand / Eder er det giffuit at vide Guds rigis Hemmelighed / Men de andre i Lignilser / at de skulle det icke see / om de det end see / oc icke forstaa / om de det end høre.

Men dette er Lignilsen. Sæden er Guds ord. Oc de som ere hoss Veyen / det ere de som det høre / der effter kommer Dieffuelen / oc tager ordet aff deris hierte / paa det / de skulle icke tro oc bliffue salige. Oc de paa Sten / ere de / Naar som de det høre / da anamme de ordet met Marci 5.Marci 4. glæde / oc de haffue icke roed / de tro til en tid / oc naar fristelse kommer da falde de fra. Oc det som falt iblant Torne / ere de / som det høre / oc gaa hen iblant dette Liffs omhyggelse / rigdom och vellyst / oc quelis / oc bære ingen Fruct. Oc det som falt i god Jord / ere de som høre och beuare ordet / i it smuct gaat Hierte / oc bære Fruct i taalmodighed.

Matth 10.Matth. 13. 25. Marci 4. Oc ingen tender it Liuss / oc skiul det met it Kar / eller setter det vnder en Benck / Men hand setter det paa en Liussestage / paa det / at huo som gaar ind / skal see liusset. Thi der er inted skiult / som ey skal obenbaris / oc inted hemmeligt / som ey skal kundgøris / oc bliffue obenbare. Saa seer nu der paa / huorledis i høre til. Thi huo som haffuer / hannem skal giffuis / Men huo som inted haffuer / Fra hannem skal oc tagis det hand meen sig at haffue.

Matth. 12.Marci 3. Oc hans Moder oc Brødre ginge frem / oc kunde icke komme til hannem for Folcket. Oc det bleff hannem til kende giffuit / din Moder oc dine Brødre staa der vde / oc ville see dig. Da suarede hand / oc sagde til dem / min Moder oc mine Brødre ere disse / som høre oc gøre Guds ord.

Oc det begaff sig paa en aff dagene / at hand traadde i it Skib / met sine Disciple / Oc hand sagde til dem / lader oss fare offuer Søen. De støtte fra landet / oc der de fore offuer / da soff handMatth. 8.Marci 4. Oc der kom en Huereluind paa Søen / oc Bølgerne offuerfulde dem / oc de stode i stor fare. Da traadde de til hannem / oc vacte hannem op / oc sagde / Mestere / Mestere / wi forderffuis. Da stod hand op / oc truede værit / oc vandens bølger. Och det loed aff / oc bleff stille. Da sagde hand til dem / huor er eders tro? Men de frøctede sig / oc forundrede sig / oc sagde til huer andre Huo er denne? Thi hand biuder vær oc vand / oc de ere hannem lydige? Oc de seylede frem / til de Gadareners Egn / huilcken der er tuert offuer fra Galileam.

Oc som hand traadde vd paa landet / da møtte en Mand hannem aff staden / som haffde Dieffuelen long tid / oc førde sig icke i klæder / oc bleff icke i noget Huss / men i Graffuer. Oc derMatth. 8.Marci. 5 hand saa Jhesum / robte hand / oc falt ned faar hannem / oc robte høyt / oc sagde / Huad haffuer ieg met dig at skaffe / du Jhesu den allerhøystis Guds Søn? Jeg beder dig at du icke vilt pine mig. Thi hand bød den wrene Aand / at fare vd aff Mennisket / thi hand haffde long tid plaget hannem. Oc hand vaar bunden met Lencker / oc fangen met Bolter / oc hand brød Bondene sønder / oc bleff dreffuen aff Dieffuelen i ørcken.

Oc Jhesus spurde hannem at / oc sagde / huad heder du? Hand sagde / Skock / Thi der vaare mange Dieffle farne i hannem. Oc de bade hannem / at hand skulde icke biude dem fare i Affgrunden. Oc der vaar en stor hiord Suin / som ode paa Bierget / Oc de bade hannem / at de maatte fare i dem. Oc hand gaff dem loff / Da fore Diefflene aff Mennisket / oc fore i Suinene / oc Hiorden styrte sig hastelige i Søen / oc drucknede. Men der Hyrderne saae det som skede da flyde de / ockund giorde det i staden oc i Byerne.

Da ginge de vd at see / det som vaar skeet / oc komme til Jhesum / oc funde det Menniske / som Diefflene vaare farne aff / side klæd hoss Jhesu føder / oc hand vaar ved sine sind / oc de forferdedis. Oc de som det haffde seet / kundgiorde dem det / huorledis den Besætte bleff karsk. Oc den gantske Almue i de Gadareners omliggende Land bade hannem / at hand vilde gaa fra dem / Thi der vaar en stor redzel kommen dem paa. Oc hand traadde i Skibet / oc vende til bage igen. Da bad Manden hannem / som Diefflene vaare farne vdaff / at hand maatte bliffue hoss hannem. Men Jhesus forlod hannem fra sig / oc sagde / gack hiem igen / oc sig huor store ting Gud haffuer giort dig. Oc hand gick bort / oc predickede igennem den gantske Stad / huor store ting Jhesus haffde giort hannem.

Oc det begaff sig / der Jhesns kom igen / anammede Folcket hannem / thi de tøffuede alle effter hannem. Oc see / der kom en Mand / som hed Jairus / oc vaar den Øffuerste for Scholen / oc hand falt ned faar Jhesu føder / oc bad hannem / at hand vilde komme i hans Huss / thi |928 Matth. 9.Marci 2.hand haffde en eniste Daatter ved tolff aar / hun laa i det yderste aandefong. Oc der hand gick bort / trengde Folcket hannem.

Oc en Quinde haffde hafft Blodsot i tolff aar / hun haffde kostet al sin nering paa læger / oc kunde icke bliffue helbrede aff nogen / hun gick frem bag til / oc rørde ved Sømmen aff hans kledebon / Oc strax stod hendis Blodsot. Oc Jhesus sagde / huo rørde ved mig? Oc der de nectede alle / sagde Peder oc de som vaare met hannem / Mestere / Folcket trenger oc trycker dig / oc du siger / Huo rørde ved mig? Da sagde Jhesus / der rørde nogen ved mig / Thi ieg finder / at der gick en Krafft aff mig. Men der Quinden saa / at det vaar icke skiult / da kom hun met beffuelse / oc falt faar hannem / oc kundgiorde faar alt Folcket / for huad sag hun rørde ved hannem / oc huorledis hun bleff strax helbrede. Da sagde hand til hende / Ver trøstig min Daatter / din tro haffuer hulpet dig / gack bort met fred.

Der hand end nu talede / da kom der en aff Scholens Øffuerstis tienere / oc sagde til hannem / Din Daatter er død / vmage icke Mesteren. Der Jhesus det hørde / suarede hand hannem / oc sagde / Frøcte dig icke / Tro ekon / saa skal hun bliffue helbrede. Oc der hand kom i husit / da loed hand ingen gaa ind / vden Peder oc Jacob oc Johannem / oc barnsens Fader och Moder. Men de græde alle oc beklagede sig ynckelige for hende. Da sagde hand / Græder icke / Hun er icke død / men hun soffuer. Oc de bespaattede hannem thi de viste vel at hun vaar død. Oc hand dreff dem alle vd / tog hende ved haanden / oc robte / oc sagde / Barn / stat op. Oc hendis Aand kom igen / oc hun stod strax op. Oc hand befalede / at mand skulde giffue hende at æde. Oc hendis Foreldere bleffue forferdede. Oc hand bød dem at de skulde ingen sige / huad som vaar skeet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.