Christian 3.s danske Bibel

[168]

X.

PAa den samme tid sagde HERREN til mig /Tho sten Taffler. Exo. 34.Exo. 32.Deut. 9. Vdhug dig tho sten Taffler / som de første vaare / oc kom til mig paa Bierget / oc gør dig en Arck aff træ / Saa vil ieg scriffue de ord paa Tafflerne / som vaare paa de første / som du slost sønder / oc du skalt legge dem i Arcken. Saa giorde ieg en Arck aff fyrtræ / oc vdhug tho sten Taffler / som de første vaare / oc gick op paa Bierget oc haffde de tho Taffler i mine hender.

Exo. 34.Da screff hand paa Tafflerne / lige som der vaar screffuit i de første / de thi Ord / som HERREN talede til eder aff ilden paa Bierget / den tid wi vaare der samlede / oc HERREN fick mig dem. Saa vende ieg mig oc gick ned aff Bierget / oc lagde Tafflerne i den Arck som ieg haffde giort / at de skulde bliffue der vdi / lige som HERREN bød mig.

Num. 20. 33.Oc Jsraels børn droge fra Beroth Bne Jakan mod Moser (Der døde Aaron oc bleff der iordet / Oc hans søn Eleasar bleff Prest i hans sted) Saa droge de der fra hen til Gudegoda Num. 3. 4. 18.oc fra Gudegoda mod Jathbath it land som Becke ere. Paa den tid skilde HERREN den Leuitiske slect aff / at de skulde bære "HERRENS Pactis Arck / oc at staa faar HERREN / oc tiene hannem oc loffue hans Naffn / indtil denne dag. Der faare skulle Leuiterne ingen del eller arff haffue met deris Brødre / Thi HERREN er deris arff / som HER Iosu. 18.Deut. 9.REN din Gud loffuede dem.

Oc ieg stod da fyretiue dage oc fyretiue netter paa Bierget / som tilforne / och HERREN hørde mig oc den gong / oc vilde icke forderffue dig. Men hand sagde til mig / Gør dig rede / oc gack hen / at du drager for Folcket / at de mue komme ind / oc indtage Landet / som ieg soer deris Forfedre at giffue dem.

Det Første Budords forklaring.Nu Jsrael / huad begerer HERREN din Gud aff dig? Vden at du skalt frøcte HERREN din Gud / at du vandrer i alle hans veye / oc elsker hannem / oc tiener HERREN din Gud / aff gantske Hierte / oc aff gantske Siel / at du holder HERRENS Bud oc hans |169 forclaris.Skick / som ieg biuder dig i dag / Paa det at det skal gaa dig vel. See / Himlene oc alle himmelens himle oc Jorden / oc alt det som er i dem / det hører HERREN din Gud til / Dog haffuer hand aleniste hafft løst til dine Forfedre / at hand elskede dem / oc haffuer vdualt deris Sæd effter dem / Eder / offuer alle Folck / som det staar paa denne dag.

Der faare om skærer nu eders Hiertis forhud / oc bliffuer icke lenger haardnackede / ThiDeut. 30. HERREN eders Gud er en Gud offuer alle Guder / och en HERRE offuer alle Herrer / en stor Gud / megtig och forferdelig / som acter ingens Persone / och tager inge gaffuer / oc skicker faderløse Børn oc Encker Ræt / oc elsker Fremmede / at hand giffuer dem mad oc klæder / Der faare skulle i oc elske Fremmede / Thi at i haffue oc veret Fremmede i Egypti land.

Du skalt frøcte HERREN din Gud / du skalt tiene hannem / du skalt henge hart ved hannem / oc suere ved hans Naffn. Hand er dit Loff oc din Gud / som haffuer giort saa store oc forferdelige ting hoss dig / som dine Øyen haffue seet. Dine Forfedre droge ned i EgyptenGene. 46. met halffierdesins tiue Siele / Men nu haffuer HERREN din Gud giort dig saa mangfoldelig / som stiernerne paa Himmelen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.