Christian 3.s danske Bibel

[873]

IIII.

DA bleff Jhesus ført aff Aanden i Ørcken / At hand skulde fristis aff Dieffuelen.Marci 1. Lucæ 4. Oc der hand haffde fastet fyritiue dage oc fyritiue netter / hungrede hannem. Oc Fristeren gick til hannem / oc sagde / Est du Guds Søn / da sig / at disse stene bliffue brød. Hand suarede / oc sagde / Det staar scriffuit / Mennisket leffuer icke aleniste aff brød / Men aff huert ord / som gaar gennem Guds mund.

Deute. 8Da førde Dieffuelen hannem met sig / i den hellige Stad / oc sette hannem paa tinningen aff Templet / oc sagde til hannem / Est du Guds søn / da lad dig falde ned / Thi det staar screffuit / Hand skal giffue sine Engle befalning offuer dig / oc de skulle bære dig paaPsalm. 91. henderne / at du icke skalt støde din fod paa nogen sten. Da sagde Jhesus til hannem / Der staar atter screffuit / Du skalt icke friste Gud din HERRE.

Deute. 6.Da førde Dieffuelen hannem atter met sig / paa it saare høyt Bierg / oc visde hannem alle Verdens Rige / oc deris Herlighed / oc sagde til hannem / alt det vil ieg giffue dig / om du falder ned / oc tilbeder mig. Da sagde Jhesus til hannem / Vig bort fra mig Satan / Thi der staar screffuit / Du skalt tilbede Gud din HERRE / oc tiene hannem alene. DaDeute. 6 forlod Dieffuelen hannem / Oc see / Englene ginge saa frem til hannem / oc tiente hannem.

Der Jhesus nu hørde / At Johannes vaar greben / foer hand ind i det Galileiske land / ocLucæ 4.Iohan. 2. forlod den Stad Nazareth / kom oc bode i Capernaum / som ligger hoss Haffuit hoss Zabulons oc Nephthalims egn / At det skulde fuldkommis / som er sagd ved Propheten Esaiam / som siger / Zabulons land / oc Nephthalims land / hoss Haffsens vey / paa hin side Jordan / oc det Hedenske Galilea. Det Folck som sad i mørcke / haffuer seet it stort Liuss / oc de som sade i død=Esaiæ 9. |874 sens sted oc skugge / dem er opgonget it Liuss. Fra den tid begynte Jhesus at predicke / oc sige / Bedrer eder / Himmerigis rige er nær.

Vocatio Petri, Andreæ, Iacobi & Iohannis. Lucæ 5.Der Jhesus gick nu hoss det Galileiske Haff / saa hand tho Brødre / Simon / som kaldis Petrus / oc Andreas hans broder / de kaste deris garn i Haffuit / thi de vaare Fiskere / Oc hand sagde til dem / Følger mig effter / Jeg wil gøre eder til Menniskis Fiskere. Strax forlode de deris garn / oc effterfulde hannem. Oc som hand gick der fra lenger frem / saa hand tho andre Brødre / Jacob Zebedei søn / oc Johannes hans broder / i it skib met deris fader Zebedeo / at de bøte deris garn / Oc hand kallede dem. Strax forlode de skibet oc deris fader / oc effterfulde hannem.

Oc Jhesus gick omkring i det ganske Galileiske land / lerde i deris Scholer / oc predickede Lucæ 6.Euangelium om Riget / oc helbredede allehonde soet oc siugdomme blant folcket. Oc hans røcte vdspriddis offuer alt Syrie land. Oc de førde til hannem alle dem som vaare siuge aff atskillig siugdom oc plager / de Besette / Maanesiuge oc Verckbrødne / Oc hand helbredede Lucæ 6.dem alle. Oc der fulde meget Folck effter hannem aff Galilea / aff de thi Stæder / fra Jerusalem / aff Jødeland / Oc fra hin side Jordan.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.