Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[16r]

En anden skøn vise aff Christi Fødzel/ oc haffuer de noder som Dies est letitie siungis met

ITh lidet barn saa ærefult/
i dag oss fødis til hilsen/
vdaffMath. i Luce ii en Jomfru naadefuld/
oss arme |16v til vaar genløsen/
Vore oss det barn icke fød
til ewige tid da skulde wi dødt/
Den salighed kom oss alle/
Eya dw søde Jesu Christ/
ath dw menniske worden est/
Lad oss ey i døden falde
Den tid hun er nu gantske rig/
ath wi Gudz naffn mwe ære/
thi Guds søn vdaff hiemmerig/
paa iorden monne være/
Det er en stor ydmyghed/
som oss gud Fader haffuer beteed/
en suend hans Søn er worden/
for vden alt men er worden oss lig/Philip. ii Esa. liii/
der met han gør oss alle rig/
Frelss oss aff syndzens byrde
Salig er den som dette tror/
aff hiertens grund oc loffue/
til ewig tid han salighed faar/
i Christo skal han soffue/
Tror han ath Christus fyllist nock er
J døden for oss er giffuen til ith werd/
aff Gud wor euige fader/
O huilkit vnder monne det være/
At Christus lider for oss vanære/
oc all vor synd betaler
Thi tacker hannem all Christenhed/
for dette store gode/
oc beder hanss barmhiertighed/
han vilde oss alle benaade/
|17r All falske lærdom ath vende vdaff/
wor onde seduan ath giffue sin straff/
och vilde oss dette forgiffue/
Gud fader/ Søn/ och Helligand/
wi bede dig bode quinde och mand/
lad oss i freden leffue

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.