Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[17r]

Christus natus hodie Math i Luce ii

NV er oss fød Jesus Christ
Aff en Jomffru det er vist/
For vden mandz beblandelse/
Er han kommen aff høgeste vor salighedMath i Luce i Ezech xxxvii
Gud være met oss Emanuel
Den bebudede Gabriel/
Der til er vidne Ezechiel
Han kom til oss vor frelsere
Gud faders søn
Fuldkommen er nu Dauidz dict/
Der Psa cxiiii till oc saa Propheternis schrifft/
Christus er det Engelske liuss/
Som hyrderne Luce iii saage i krubben laa
Jth menniske
Den som kom aff hiemmelen/
Han atspurde mennisken/
Ey quinde eller nogen mand/
forderffue nogen tid wille hand/
O miskundhed
|17vJ Christne børn forsamles nw/
met i Petri iiChrist eder broder værer glade oc fro/
Giffuer hannem loff wor Konning viss
Som oss forhuerffde den ewig priss/
Euindelig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.