Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[15v]

En lofsang aff Christi fødzel

Loffuit være dw Jesu Christ
ath dw menniske worden est/
fød aff en Jomfru ren oc klar Luce ii
thi glæder sig alle engle skar
Kyrieleyss
Gudz euige faders eniste Søn/
er fød for oss til stor trældom/
vor krenckelige Phil. ii nature han paa sig tog/
der i klædde sig det euige gode
Kyrieleyss
Den som all verden skall frelse aff nød/
ligger i det Jomffruelige skød/
han er ith barn saa lidet oc klen/
som hiemmel oc iord opholder all ene
Kyrieleyss
Joh. i viii oc ixDet euige liwss gaar nw her ind/
som giffuer all verden ith nyt skin
som |16r liuser mit om midnattis tid/
ath wi kunde kende vor fader saa blid
Kyrieleyss
Gud faders søn en Gud aff art/
ithLuce ii dødeligt menniske han er worden snart
oc førde oss aff den iammerlige dall/
oc giorde oss arffuinge vdi hiemmerigs sall
Kyrieleyss
Han er paa iorden kommen til de arme/Math. xi
oc thennem i hiemmelen ath gøre rige/
hans hellige Engle ath være lige
Kyrieleyss Ma. xxii
Saadant monne han sine børn tilwende/
der paa wi nw hans kerlighed kende/
Thi tacker hannem all Christenhed/
oc prise dig Gud i euighed/
Kyrieleyss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.