Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[33r]

Den cxxiiii Psalm Nisi quia dominus erat in nobis

WAare Gud icke met oss denne tid/
saa skal Jsrael sige
vaare Gud icke met oss denExodi xiiiine tid/
wi hagde lidt angist oc quide/
Gud saa de Christne store oc smaa/
aff mange wantro foractis saa/
som dem monne saare forfølge
De menniske ere i hw saa vrede/
de reyse dem mod oss alle/
Saa leffuendis hagde de sunckit oss ned/
med grunhed oss offuer faldet/
vor siel hun gick igennem det vand/
wi hagde faarsunckid alle mand/
hagde Gud icke met oss wærit
Benedidet være Herren der oss ey gaff vnder deris tender fangne/
alt som en fwl der snaren kommer aff/
saa er vor |33v siæl vndgangen/
dem snare er brøsten oc wi ere fri/
vor herris naffn det staar oss bi
Som haffuer skapt himmelen oc Gene iiorden
Mat vi Ere være dig Gud i euighed/
vor fader lost tu dig kalle/
begaffue oss met din miskundhed
wi bede du oss ey vndfalde
Den ære din Søn skal wære lig/
fra nu oc ind til euig tid/
Den Helligand ey fra skilyes

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.