Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[46v]

Simeonis lofsang Nunc dimittis/ Luce ii

MEt glede oc fred far ieg nu hen/
alt effter Gudz vilge
Phil iivil ieg nu skilyes/
effter de ord som Gud haffuer loffuit mig/
døden skal min søffn worde
Det gør alt Jesus Christ Gudz Søn den tro frelsermand/
den ieg haffuer seet met mine øgen/
ieg tror vist ath han er vort liff oc all vor salighed/
i nød oc dødens wonde
Rom iii Den haffuer du herre nu sat fram/
for alle folk met stor naade/
oc til hans |47r rige alle land/
lader bede oc raade/
met dit dyre oc hellige ord/
som synder och nør kundgøris
Han er det klare oc salige liwss/
forJoan viii alle hedninge/
ath liwse dem som ere vwiss/
oc Gud icke kende/
Han er oc dit folckis Jsrael/
priss ære/ frøyd oc glede

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.