Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

En vise til ath bekende |44vtroen met det gamle oc Ny Testamente vel stadfestet

Esaie ixGVdz søn er kommen aff hiemmelen ned/
thi han oss inderlig elste
vore gerninger ere vduelige/
de kunde oss icke frelse/
Esaie lxvi Thi tro wi alle paa Jesum Christ/
ath han er all wor salighed wist/
oc haffuer oss hiemmerige forwerffuit
Rom viiiHuad Gud i loffuen oss budit hagde/
oc wi det icke gøre kunde/
da vare wi alle vnder Gudz wrede/
vor bøn vilde han Leui. xixey høre/
wi skulde være gode aff hiertens grund/
men wi ere onde i alle stund/
all waar krafft er forderffuit
Dog mente wi saa i wor blindhed/
Rom ii Ath Gud hagde loffuen vdgiffuit/
ret lige som wi hagde selff kundit/
alt effter hennis vilge leffuit/
Men hun er icke Rom iiivden en speyil/
som oss vor wanart vise vill
der lønlige bor i hiertet
Den samme wanart wi ingelund kunde/
aff vor egen mact forlade/
En dog wi det tit forsøge monne/
synden |45r vilde dog offuer oss raade/
Vi syntis vduertis være hellig/
men i hiertit vor syndens løst oc suig/
det Gudz lowRo vii Exo xx slet fordømmer
Vi skulle Gud frøcte aff hiertensDeu x grund/
til hannem all vor tro sette/
Oc elske hannem baade met hierte oc mund
oc aldrig hans bud forgette/
Vi skulle alle menniske haffue kær/
saa vel vorMat v fiende som vore venner/
aff hiertet dem alt gaat vnde
Her maa wi see vor naturis mact/
Gene vi oc viii oc syndelige art begrybe/
Hun skulle det gøre som nu er sagt/
om hun vilde met Gud bliffue/
Men hwn er der altid emod/
sin fiende kan hun ey være god
och Gud kan hun ey frøcte
Nu skulle Gudz bud opfyllis vden brøst/
ellers motte wi alle fortabis/
Ezechi. xxxvi Rom. viii Thi vdsende Gud sin Søn Jesum Christ
oc lod hannem for vor skyld plauis/
Han haffuer Gudz bud all ene opfyld/
der met Gudz faders wredeEph. ii stild/
som for gick offuer oss alle
|45vRo viii Luce vii Oc naar de nu opfylt ere/
aff Christo som dem kunde holde/
Her skulle wi Christne menniske lære/
vor Christne trois krafft at vere/
Jcke andet en tro min herre kære/
din pine oc død min sa lighed/
du haffuer for mig betalid
Der paa ieg tuiler inthit met alle/
dine ord kunde icke bedrage/
Du lad inted menniske i mishaab falle/
det drager du icke tilbage Titum i Mar xvi i Pet i/
Huo paa mig tror oc bliffuer døbt/
til hannem haffuer ieg hiemmerig køpt/
at han skal icke fortabis
Denne tro hielper oss for Gud all ene
om wi henne i hiertet beuare/
Hun giffuer fra sig ith saadant skyn/
gode gerninger kan hun ey spare/
Til Gud all ene strecker sig en ret tro/
men kerliDeutero xxxiighed gør alle menniske gaat/
om du est aff Gud fødder
Rom iii oc vii Gudz bud lære oss ath kende vore synd/
de sla vort hierte neder/
Saa kommer det hellige Euangelium/
oc trøster oss alle oc siger/
kommer alle til Christ hanAct xvvil eder glede/
vnder loffuen er sorg oc |46r møde ath leffue/
met henniss gerninger alle
Ret gode gerninger komme wisselig/
Gala v aff troen den Gud i oss skaber/
Gudz aand haffuer hun vden tuil met sig/
alt gaat han i oss mager/
Dog gør troenGene xv Galat v oss salig all ene/
gode gerninger skulle wor ieffn christen tiæne/
der paa wi den rette tro mercke
Vort haab det bier tolmodelig/
effterRo v oc viii det Gudz ord oss iætter/
saa lenge det skeer met glæde oc fred/
alting i Gudz hand setter
Han wed vel hwad oss nøtteligt er/
alting lader han oss gaffnligMath vi være
der paa skulle wi ey tuile
Oc om dw finge saa stor modgang/
Job per totum ath Gud syntis være dig vreder/
Dog see du til ath ingen tuang/
dig fra din tro bortleder/
Men bliff fast vid Gudz ord altid/
han synis være vred han er dog blit/
thi lad dig icke forfære
Coloss iGud fader oc Søn oc den Helligand
hannem wille wi prise alle sammen/
hans godhed i alle land/
och bede han ville |46vPsalmo lxviii Mat vifuldkomme/
Det han i oss nu haffuer begynt/
Sig selff til priss euindelig/
hanss naffn kunde helligt gøris
Hans rige tilkomme/ hans vilge ske
her paa iorden/ som i hiemmelens trone
Vort daglige brød oss i dag giffue/
vore synder vilde forlade
Ret lige som wi vore modbrødre gøre/
oc vilde oss icke i fristelse føre/
men frelse oss fra ont amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.