Christian 3.s danske Bibel

[959]

XII.

SEx dage faare Paaske / kom Jhesus til Bethaniam / der som Lazarus vaar død / huilcken Jhesus opueckte fra de døde. Der giorde de hannem en Naduere / oc Martha tiente / Oc Lazarus vaar en aff dem som sade til bordz.

Da tog Maria it Pund Salue / aff wforfalsket kostelig Nardus / oc Matth. 26.Marci 14. saluede Jhesu føder / oc tiurde hans Føder met sit haar / oc Husit bleff fult aff Saluens luct. Da sagde en aff hans Disciple / Judas Simonis søn Jscharioths / som hannem siden forraadde / Hui bleff denne Salue icke solt for try hundrede Pendinge / oc giffne Fattige? Det sagde hand icke / at hand actede Fattige / men hand vaar en Tyff / oc haffde Pungen / oc bar huad der bleff giffuit. Da sagde Jhesus / Lader hende met fred / saadant haffuer hun foruaret / til min Begraffuelsis dag. Thi i haffue altid Fattige hoss eder / Men mig haffue i icke altid.

Da formerckte meget aff det Jødiske Folck / at hand vaar der / oc de komme / icke aleniste for Jhesu skyld / men at de vilde ocsaa see Lazarum / huilcken hand haffde opueckt fra de Døde. Men de ypperste Prester haffde i sinde / at sla Lazarum ihiel / Thi at for hans skyld ginge mange Jøder bort / oc trode paa Jhesum.

|960 Den anden dag /Matth. 21.Marci 11.Lucæ 19.Psalm. 118. Zach. 9. der det megle Folck som vaar kommet til Høytiden / hørde / at Jhesus kommer til Jerusalem / toge de Palme grene / oc ginge vd mod hannem / oc robte / Hosianna / Loffuit vere den / som kommer i HERRENS Naffn / en Konge aff Jsrael.

Oc Jhesus fick en Aseninde / oc reed der paa / som der staar screffuit / Frøcte dig icke Zions Daatter / See / din Konge kommer ridendis paa en Asens Føl. Saadant forstode hans Disciple icke først / men der Jesus bleff forklaret / da tenckte de der paa / at saadant vaar screffuit om hannem / oc at de giorde hannem saadant.

Men det Folck som vaar met hannem / der hand robte Lazarum aff Graffuen / oc opuecte hannem fra de Døde / rosede den gerning. Der faare gick oc Folck emod hannem / at de hørde / hand haffde giort saadant Tegen. Men Phariseerne sagde til huer andre / J see / at i inted vdrette / see / al Verden løber effter hannem.

Oc der vaare nogle Greker iblant dem / som vaare komne op / at tilbede i Høytiden. De traadde til Philippum / som vaar aff Bethsaida vdaff Galilea / bade hannem / oc sagde / Herre / Wi vilde gerne see Jhesum / Philippus kommer oc siger Andreas det / Oc Philippus oc Matth. 16.Marci 8.Lucæ 9.Andreas sagde fremdelis Jhesu det. Da suarede Jhesus dem / oc sagde / Tiden er kommen / at Menniskens Søn skal forklaris. Sandelige / sandelige / Jeg siger eder / Vden saa er / at Huede kornet falder i Jorden / oc døer / da bliffuer det alene. Men der som det døer / da bær det megen Fruct. Huo som elsker sit Liff / hand skal miste det. Oc huo som hader sit Liff i denne Verden / hand skal foruare det til det euige Liff. Huo som vil tiene mig / hand følge mig effter / Oc huor som ieg er / der skal oc min Tienere vere. Oc huo som mig skal tiene / den skal min Fader ære.

Nu er min Siel bedrøffuit. Oc huad skal ieg sige? Fader hielp mig aff denne time. Dog er ieg der faare kommen i denne time. Fader / forklare dit Naffn. Da kom en røst aff Himmelen / Jeg haffuer forklaret hannem / oc ieg vil atter forklare hannem. Da sagde Folcket som der stod hoss / oc hørde til / Det tordnede. De andre sagde / Der talede en Engel met hannem. Jhesus suarede / oc sagde / Denne røst skede icke for min skyld / men for eders skyld.

Nu begyndis Dom offuer denne Verden / Nu skal denne Verdens Første vdstødis. Oc ieg / naar ieg bliffuer ophøyet / fra iorden / da vil ieg drage dem alle til mig. Men hand sagde det / at giffue til kende / met huad død hand skulde dø. Da suarede Folcket hannem / Wi haffue hørt Psalm. 117.i Louen / at Christus bliffuer euindelige / oc huorledis siger du da / Menniskens Søn skal ophøyis? Huo er denne Menniskens Søn? Da sagde Jhesus til dem / Liusset er end nu en liden tid hoss eder. Vandrer den stund i haffue Liusset / at Mørcket skal icke offuerfalde eder. Huo som vandrer i mørcket / hand veed icke huort hand gaar hen. Tror paa Liuset / den stund i haffue det / Paa det i skulle vere Liusens Børn.

Saadant talede Jhesus / oc gick bort / oc skiulte sig faar dem. Oc alligeuel at hand giorde saadanne Tegen faar dem / saa trode de dog icke paa hannem / Paa det Esaie Prophetis sprock Esaiæ 53. Esaiæ 6.skulde fuldkommis / som hand siger / HERRE / huo tror vor predicken / oc huem er HERRENS Arm obenbaret ? Der faare kunde de icke tro / Thi Esaias siger atter / Hand haffuer forblindet deris øyen / oc forherdet deris Hierte / at de skulle icke see met øyene / oc ey forstaa met Hiertet / oc omuende sig / oc ieg kunde hielpe dem. Saadant sagde Esaias / der hand saa hans Herlighed / oc talede om hannem. Dog trode der mange aff de Øffuerste paa hannem / Men for Phariseernis skyld bekende de det icke / at de skulde icke settis i Band. Thi de haffde heller ære hoss Mennisken / end ære hoss Gud.

Men Jhesus robte / oc sagde / Huo som tror paa mig / hand tror icke paa mig / men paa den / som mig vdsende. Oc huo som mig seer / hand seer den / som mig vdsende. Jeg er kommen Iohan. 5.i Verden it Liuss / paa det / huo som tror paa Mig / skal icke bliffue i Mørcket. Oc huo som hører mine ord / oc tror icke / den skal ieg icke dømme / Thi ieg er icke kommen at dømme Verden / men at ieg skal gøre Verden salig. Huo mig foracter / oc anammer icke mine ord / Hand haffuer allerede den hannem dømmer / det Ord / som ieg talede / det skal dømme hannem paa den Yderste dag. Thi ieg haffuer icke talet aff mig selff / men Faderen som mig vdsende / hand gaff mig it Bud / huad ieg skal gøre oc tale. Oc ieg veed / at hans Bud er det euige Liff. Der faare det ieg taler / det taler ieg saa / som Faderen sagde mig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.