Christian 3.s danske Bibel

X.

|930 Matth. 9. DEr effter vdualde HERREN andre halffierdesinds tiue / oc sende dem vd / io tho oc tho / faare sig / i alle Stæder oc til huer Sted / som hand vilde komme hen. Oc hand sagde til dem / Høsten er stor / Men Arbeyderne ere faa / Beder Høstens Herre / at hand vdsender Arbeydere i sin Høst. Gaar bort / see / Jeg Matth. 10Marci 6sender eder / som Lam mit iblant Vlffue. Bærer ingen Pung / ey Taske / oc ey Sko / oc hilser ingen paa veyen.

Huor som i komme i it huss / da siger først / Fred vere i dette huss / Oc der som der er it Fredsens Barn / da skal eders fred huilis paa hannem / Er der oc icke / da skal eders Fred vende sig til eder igen. Bliffuer i det samme huss / æder oc dricker / huad de haffue. Thi en Arbeydere er 1. Timoth. 5. Matth. 10.sin Løn verd. J skulle icke gaa fra it huss til it andet.

Oc huor i komme i en Stad / oc de anamme eder / da æder huad eder bliffuer faare baaret / oc helbreder de Siuge / som der ere / Oc siger til dem / Gudz Rige er kommet nær til eder. Oc huor i komme i en Stad / som de icke anamme eder / da gaar vd paa hans Gader / oc siger / Wi sla ocsaa den støff aff paa eder / som hengde ved oss aff eders Stad / Dog skulle i vide / at Gudz Rige haffuer verit eder nær. Jeg siger eder / Det skal gaa lideligere til met Sodoma paa den dag / en saadan en Stad.

Matth. 11. We dig Corozain / we dig Bethsaida / Thi vaare saadanne vnderlige Gerninger skede i Tyro oc Sidon / som ere skede hoss eder / da haffde de i fordum tid sidet i Sæcke oc i aske / oc giort Penitentze. Dog skal det gaa Tyro oc Sidon lideligere paa Dommen / end eder. Oc du Capernaum / du som est ophøyet til Himmelen / du skalt stødis hen vnder i Helffuede. Huo som eder Matth. 10.hører / hand hører Mig / Oc huo som Eder foracter / hand foracter Mig / Men huo Mig foracter / hand foracter Den / som mig vdsende.

Oc de halffierdesinds tiue komme igen met glæde / oc sagde / HERRE / Der ere oc Dieffle oss vnderdanige i dit naffn. Da sagde hand til dem / Jeg saa vel Satanas falde aff Himmelen / som it liunet. Seer / Jeg haffuer giffuit eder mact / at træde paa Hugorme oc Scorpioner / oc offuer al Fiendens mact / oc inted skal skade eder. Dog glæder eder icke der vdi / at Aanderne ere eder vnderdanige / Men glæder eder / at eders naffn ere screffne i Himmelen.

Matth. 11. Paa den tid glædde Jhesus sig i Aanden / oc sagde / Jeg priser dig Fader oc HERRE offuer Himmelen oc Jorden / at du haffuer skiult saadant for de Wise oc Kloge / oc haffuer obenbaret de wmyndige det. Ja Fader / saa vaar det behageligt faar dig. Det er mig altsammen offuergiffuit aff min Fader. Oc ingen veed huo Sønnen er / vden alene Faderen / Oc ey Iohan. 1.heller huo Faderen er / vden alene Sønnen / oc huilcken Sønnen vil obenbare det.

Oc hand vende sig til sine Disciple / oc sagde i besynderlighed / Salige ere de øyen / som see det i see. Thi ieg siger eder / Mange Propheter oc Konger vilde see / det i see / oc haffue det icke seet / oc høre det i høre / oc haffue det icke hørt.

Matth. 11. Oc see / da stod en Scrifftklog op / fristede hannem oc sagde / Mestere / Huad skal ieg gøre / at ieg kand arffue det euige Liff? Da sagde hand til hannem / Huorledis staar screffuit i Lowen? Huorledis læss du? Hand suarede / oc sagde / Du skalt elske Gud din HERRE / aff gantske hierte / aff gantske siel / aff al mact / oc aff gantske sind / Oc din Neste / lige som dig selff. Da sagde hand til hannem / Du suarede ret / Gør det / saa skalt du leffue.

Deute. 6. Men hand vilde gøre sig selff retferdig / oc sagde til Jhesum / Huo er da min Neste? Da suarede Jhesus / oc sagde / Der vaar it Menniske / som gick fra Jerusalem ned til Jericho / oc falt iblant Røffuere / De førde hannem aff / oc sloge hannem / oc ginge bort / oc lode hannem ligge halff død. Da begaffdet sig wforuarendis / at en Prest drog den samme vey ned / oc der hand saa hannem / gick hand omkring. Dissligest ocsaa en Leuite / der hand kom til Steden / oc saa hannem / gick hand omkring.

Men en Samaritan reysde / oc kom der hen / oc der hand saa hannem / ynckedis hand offuer hannem / hand gick til hannem / forbant hannem hans Saar / oc loed Olie oc Vin der vdi / oc løffte hannem paa sit Diur / oc førde hannem til Herbere / oc røctede hannem. Den anden dag reysde hand / oc tog tho pendinge vd / oc gaff Hosbonden dem / oc sagde til hannem / Røcte hannem / Oc der som du legger noget mere der til / da vil ieg betale dig det / naar ieg kommer igen. Huilcken tyckis dig / der vaar aff disse tre hans Neste / der vaar falden iblant Røffuere? Hand sagde / Den som giorde barmhertighed met hannem. Da sagde Jhesus til hannem / Saa gack bort / oc gør lige saa.

Oc det begaff sig / der de vandrede / gick hand i en By / der vaar en Quinde / som hed Martha / hun anammede hannem i sit huss / Oc hun haffde en søster / hed Maria / hun sette sig hoss Jesu føder / oc hørde hans tale. Men Martha giorde sig stor wmage at tiene hannem / oc hun |931 frem / oc sagde / HERRE / skøder du inted der om / at min Søster lader mig tiene alene? Sig hende dog / at hun tager paa met. Da suarede Jhesus / oc sagde til hende / Martha / Martha / du haffuer megen sorge oc wmage / Jt er nødtørfftigt. Maria vdualde den gode part som icke skal tagis fra hende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.