Christian 3.s danske Bibel

[173]

XVI.

DV skalt tage vare paa den maaned Abib / at du da holder HERREN Jødernis høytider. Paaske. Exo. 12. 23. Leui. 23.Num. 9. 28. din Gud Paaske / Thi at i den maaned Abib førde HERREN din Gud dig aff Egypten / om natten. Oc du skalt slacte HERREN din Gud Paaske faar och fæ / paa den Sted som HERREN vdueler / at hans Naffn skal bo der. Du skalt icke æde Suret i samme Høytid / Men du skalt æde elendighedsens wsuret Brød siu dage / Thi at du drogst aff Egypti land met frøct / At du skalt tencke paa den dag som du vddrogst aff Egypti land i alle dine liffuis dage. Der skal inted sured sees i de siu dage / inden alle dine Landemercke. Oc der skal inted aff Kødet / som slactis om afftenen paa den første dag / bliffue offuer til om morgenen.

Du kant icke slacte Paasken inden nogen aff dine Porte / som HERREN din Gud2. Par. 35. haffuer giffuet dig. Men paa den Sted som HERREN din Gud skal vduele / ath hans Naffn skal bo der / der skalt du slacte Paasken / om afftenen naar Solen gaar ned / paa den tid som du drogst aff Egypten. Oc du skalt kaage oc æde det paa den Sted / som HERREN din Gud skal vduele / oc der effter vende dig om morgenen / och gaa hiem til din Bolig. Sex dage skalt du æde wsured / men den siuende dag er det HERRENS din Guds Forsamling / da skalt du inted arbeyde.

Du skalt tele dig siu Vger / oc begynde at tele / naar mand begynder met segelen i kornet.Pintzdag. Oc du skalt holde HERREN din Gud Vge Høytid / Oc giffue en fri villig Gaffue aff din haand / effter som HERREN din Gud haffuer velsignet dig. Oc vere glad faar Gud din HERRE / du oc din Søn / din Daatter / din Suend / din Pige / oc Leuiten som er inden dine Porte / den Fremmede / den Faderløse och Encken som ere hoss dig paa den Sted som HERREN din Gud haffuer vdualt / at hans Naffn skal bo der. Oc tenck / at du haffuer |174 oc veret en Træl i Egypten / at du holder oc gør effter disse Bud.

Du skalt holde Løffsalernis Høytid siu dage omkring / naar du haffuer indsamlet aff din lade oc aff din vinperse. Oc du skalt vere glad i din Høytid / du oc din Søn / din Daatter / din Suend / din Pige / Leuiten / den Fremmede / den Faderløse / oc Encken / som ere inden dine Porte. Siu dage skalt du holde HERREN din Gud Høytid / paa den Sted / som HERREN skal vduele / Thi at HERREN din Gud skal velsigne dig i al din indkomme / oc i alle dine henders gerninger / Der faare skalt du vere glad.

Exo. 23. 34. Leui. 23.Tre gonge om aaret skal alt dit Mandkøn obenbaris faar HERREN din Gud / paa den Sted / som HERREN skal vduele / paa den wsurede Brødz Høytid / oc paa Vge Høytiden / och paa Løffsalernis Høytid. Der skal ingen obenbaris tomhendet faar HERREN / huer effter sin haands Gaffue / effter den velsignelse / som HERREN din Gud haffuer giffuit dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.