Christian 3.s danske Bibel

[76]

XXIII.

DW skalt icke tro falske kæremaal / at dw icke gør den Wgudelige nogen bistand / eller vere it falskt Vidne.

Du skalt icke følge met den store Hob i det som ont er / oc suare icke saa paa Leui. 19.Dom / at dw følger effter den store Hob / oc viger fra Retten.

Dw skalt icke pryde den fattige i hans Sag.Deut. 22.

Er det saa at du møder din wuens oxe eller asen / som far vild / Da skalt dw lede hannem tilstede igen. Seer dw din fiendis asen ligge vnder byrde / Vocte dig / oc lad det icke ligge / men forsømme gerne dit eget for det

Dw skalt icke foruende Retten for den Fattige i hans Sag. Vær longt fra falske Sager. Dw skalt icke sla den Wskyldige oc Ret ferdige ihiel / Thi ieg lader icke den Wgudelige haffue ræt.

Deut. 16.Dw skalt icke tage Gaffuer / Thi at Gaffuer forblinde de seende / oc foruende de Rætferdigis sager.

Exo. 22.Leui. 20.J skulle icke fortrøcke de Fremmede / Thi at i vide vel de Fremmedes hierter / effterdi at i haffue oc veret Fremmede i Egypti land.

Leui. 25.J sex aar skalt dw saa dit Land / oc indføre Grøden der aff / det siuende aar skal det ligge oc huile sig / at de Fattige blant dit Folck mue æde der aff / Oc huad der bliffuer offuer / det lad Vilde diur æde paa marcken. Saa skalt du oc gøre met din Vingaard oc Olie bierg.

Kircki Low. Exo. 20. 34. 35 Deut. 5.Sex dage skalt dw gøre dit arbeyde / Men den siuende dag skalt dw holde hellig / At din oxe oc asen maa huile dem / oc at din tieniste Quindis søn oc dine Fremmede mue vederquegis. Alt det som ieg haffuer sagt eder / det skulle i holde. Oc i skulle icke tencke paa andre Guders naffn / oc de skulle icke høris aff eders mund.

Leui. 23.Deut. 16.Exo. 2. 13.J skulle holde mig huert aar tre gonge Høytid / Dw skalt holde det wsurede Brøds Høytid / Saa at dw æder wsured brød i siu dage / i den maaned Abib (som ieg befol dig) Thi at dw drogst aff Egypten den samme tid / Men i skulle icke komme tomhendede til syne for mig. Oc den Høytid naar dw først indhøster den Grøde / som dw haffuer saat paa marcken / oc den Høytid naar aaret er vde / oc dw haffuer indsamlet dit arbeyde aff marcken.

Exo. 34.Deut. 16.Tre sinde om aaret skal alt dit Mandkøn komme til syne for den Veldige HERRE. Dw skalt icke offre mit Offers blod met Surdey / Oc det fede aff min Høytid / skal icke bliffue til om morgenen.

Exo. 34.Deut. 26.Det første aff din første iords Grøde / skalt dw føre i "HERRENS din Guds Huss / Dw skalt icke kaage it kid / men det dier sin moder.

Engelen sendis for Jsraels børn.See / Jeg sender en Engel for dig / som skal beuare dig paa veyen / oc lede dig til den Sted som ieg haffuer bered. Thi foruare dig for hans Ansict / och lyd hans røst / oc fortørne hannem |77 icke / Thi hand forlader icke eders offuertrædelse / oc mit Naffn er i hannem. Men er det saa athExo. 13. 32. 33. dw hører hans røst / oc gør alt det som ieg siger dig / Da vil ieg vere dine fienders Fiende / oc dine modstanderis Modstandere.

Naar min Engil gaar for dig / oc leder dig ind til de Amoriter / Hethiter / Pheresiter / Cananiter / Heuiter oc Jebusiter / oc ieg øde legger dem / Da skalt dw icke tilbede deris Guder / eller tiene dem / oc icke heller gøre / som de gøre / Men dw skalt nedsla oc sønder bryde deris Affguder. Men HERREN eders Gud skulle i tiene / Saa skal hand velsigne dit Brød och ditDeut. 7. 31. Vand / oc ieg vil tage al Siugdom fra dig. Der skal inted vere wfructsommeligt som ey skal bære i dit Land / oc ieg vil lade dig bliffue gammil.

Jeg vil sende min forferdelse for dig / oc gøre alt Faalket mistrøstigt / som dw kommer til /Deut. 7. oc ieg vil lade alle dine Fiende fly for dig. Oc sende Gedehamser ind for dig / som skulle vdiege for dig Heuiterne / Cananiterne oc Hethiterne. Jeg vil icke vddriffue dem paa it aar for dig / at Landet skal icke bliffue øde / oc at vilde Diur skulle icke formeris mod dig / Jeg vil vddriffue dem for dig met tiden / da nogle / oc da nogle / ind til at dw voxer / oc besider Landet.

Oc ieg vil sætte dit Landemercke / fra det Røde haff / oc ind til Philisternis haff / oc fraDet foriette lands landmercke. Exo. 34.Deut. 7. Ørcken oc ind til Floden / Thi ieg vil giffue Landsens Jndbyggere i din haand / at dw skalt vddriffue dem fra dig. Dw skalt icke gøre Pact met dem eller met deris Guder / Men lad dem icke bo i dit Land / at de skulle icke forføre dig mod mig / Thi om dw tiener deris Guder / da skal det bliffue dig til forargelse.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.