Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[30r]

¶ The. x. Guds bud/ med nogre andre Psalmer lofsange oc aandelige wÿser/ ÿ then hellige schrifft wel begrundnede.

HWo som wil leffue Christelig/
oc hoss Gud bliffue ewindelig:Math. xix. Ezech. xx.
Han skal fuldkomme the thÿe bud/
som oss haffuer budit wor Herre Gud/
Gud miskunde oss.
Jeg er thÿn Gud oc Herre alleen/
tilExodi. xx.|30v ingen anden haff til flucten thÿn/
men Deut. v. vjtro paa meg aff hiertens grund/
oc haff meg kiær ÿ alle stund/
Gud miskunde oss.
Mitt naffn tw ey wanære skall/
men Psal. xlix. prÿse oc paakalle thet ÿ nøden all.
Tw skalt oc fÿre then Sabbats dag/
att ieg kan ÿ teg haffue mit mag/
Gud miskund Deutro. v.oss.
Ther nest hedre fader oc moder med flÿd/
saa gaar teg wel ÿ alle tÿd.
Slaa ingen ihiel men elsk hwer mand.
Oc holt wel reen thÿn echteskabs stadt/
Gud miskunde oss.
Deutro. v.Een andens gods tw skall ey stiæle.
Oc ey mod hannwm falst witne bære.
Tw skalt oc icke hans høstru begære.
Oc ey nogit aff thet hans monne wære/
Gud miskunde oss.Roma. iij.
Tesse bud oss alle giffne ere/
att the skulle oss wor ondskab lære/
oc sie oss hwad wÿ skulle giøre:
om wÿ wille Gud ÿ himmerig tilhøre/
Gud miskunde oss. Math. xix. Deutro. v.
Han wil oss icke himmerig giffue/
vden wÿ wille effter hans budord leffue/
oc gaa ther icke fraa eet straa britt/
|31rhwilkit oss er alle vmøgelicht
Gud miskunde oss .
Forthi kom til oss Jesus Christ/
oc haffuer them opfylt for oss wist/
Hannwm bede wÿ alle om naade oc hielp/ Johan. xv.
thÿ wor eghen macht hun er intthit wert:
Gud miskunde oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.