Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[34r]

¶ Een anden lofsang aff Christi fødzel/ med the noder som Dies est letitie siunges med.

EEt lidet barn saa løsteligt/
erLuce. ij. Esaie. ix. fød for oss paa iorden/
aff een Jomffru reen oc hellig/
han wil|34vde wor frelser worde/
Haffde icke thet barn mandom tagit/
tha haffde wÿ allsammen bliffuit fortabit/
han er wor salighed allene.
Wÿ tacke teg søde Jesu Christ/
att tw menniske worden æst/
wocte oss fraa heluedis pÿne.
Thenne tÿd er gantske glædelig/
wÿ maa Gud tacke oc loffue/
att Christus nid aff himmerig/
til iorden wilde komme/
Thet wor allerstørste ydmighed/
Philip. ij. Esaie. liij.ther Gud aff himmelen oss betede/
han wilde wor tiæner were/
Wden all synd wor oss vsle lÿg/
ther med giorde han oss ewig rÿg /
han bar wore synder alle.
Wel er them alle som thette tro
aff gantske hiertens grunde/
the skulle wisselig ÿ himmerig boo/
om the thet stadelig tro kunde/
att Christus haffuer for oss hwer een/
giord fyllist/ han wor ther til vdsend/
aff Gud fader ÿ himmerig/
O alsomstørste kierlighed/
Christus wilde dø for wor ondhed/
oc stille Gud Johan. xv.faders wrede.
Dess tacker hannwm all Christenhed/
for saadan stor welgierning/
oc bede saa |35r hans barmhiertighed/
att han wilde oss beskerme.
For falsk lærdom oc ond sedwane/
ther ÿ wÿ lenge wærid haffue/
han wille oss thet forgiffue
Gud fader oc søn oc Helliaand/
wÿ bede teg alle bode qwinne oc mand/
lad oss ÿ thÿn fred leffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.