Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[40v]

De x Gudz bud met nogre andre Psalmer loffsange oc aandelige wiser/ i den hellige scrifft wel begrundede

Hwo som wil leffue Christelige
oc hoss Gud bliffue euindeliMat xix Ezec xxge
Han skall fuldkomme de thi bud/
som oss haffuer budit vor Herre Gud/
Gud miskunde oss
Exo xx Deu v oc viJeg er din Gud oc Herre all en/
til ingen anden haff til flucten din/
men tro paa mig aff hiertens grund/
oc haff mig kær i alle stund/
Gud miskunde oss
Mit naffn dw ey wanære skall/
men prise oc paa kalle det i nøden all/
Dw skalt oc fire den Sabbatz dag/
ath ieg |41r i dig haffuer ro oc mact
Gud miskunde oss
Der nest hedre fader och moder metDeut v flid/
saa gaar dig vel i alle tid/
Sla ingen ihiel men elsk huer mand/
Oc holt vel ren din ecteskabss stat/
Gud miskunde oss
En andens gotz du skalt ey stiele/ Deut v
oc ey mod hannem falst widne bære/
Du skalt oc icke hans hustru begere/
Och ey nogit aff det hans monne være/
Gud miskunde oss
Disse bud oss alle giffne ere/
ath deRom iii skulle oss vor ondskab lære/
Oc sige oss huad wi skulle gøre/
om wi ville Gud i hiemmerig tilhøre/
Gud miskunde oss
Han vil oss icke hiemmerige giffue/
Vden wi ville effter hans budord leffMat xix Deut. v ue/
Oc gaa der icke fra ith straa brit/
huilkit oss er alle vmugelict
Gud miskunde oss
Fordi kom til oss Jesus Christ/
och haffuer dem opfylt for oss vist/
Hannem bede wi alle om naade oc hielp/
thi vorJoan xv|41v egen mact hun er inted vert
Gud miskunde oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.