Christian 3.s danske Bibel

[941]

XXI.

OC hand saa op / oc skudde de Rige / huorledis de lagde deris Offer ind i GudzMarci 12. Kiste. Da saa hand oc en arm Encke / hun lagde thu Skerff vdi. Oc hand sagde / Sandelige ieg siger eder / Denne fattige Encke haffuer lagd mere vdi end de alle. Thi alle disse haffue lagd vdi aff deris offuerflødighed til Gudz Offer / Men hun haffuer aff sin Fattigdom / lagd al hendis Nering vdi / som hun haffde.

|942 Oc der nogle sagde om Templen /Matth. 24.Marci. 13. at det vaar prydet met deylige Stene oc Klenodie / da sagde hand / Den tid skal komme / i huilcken / der skal icke bliffue en sten paa den anden / aff alt det i see / som ey skal sønder brydis.

Da spurde de hannem at / oc sagde / Mestere / naar skal det vorde? oc huilcket er det Tegen / naar det skal ske? Oc hand sagde / Seer til / lader eder icke forføre / Thi der skulle mange komme i mit Naffn / oc sige / Det er ieg / Oc tiden er kommen hart hoss / Følger dem icke effter. Oc naar i høre om Krig oc Oprør / da forferdis icke / Thi saadant skal før ske / Men enden er icke end strax der. Da sagde hand til dem. Jt Folck skal opreyse sig offuer det andet / oc it Rige offuer det andet / oc der skulle ske store Jordskel bort oc igen / Dyr tid oc Pestilentze / oc forferdelser oc store Tegen skulle ske aff Himmelen.

Matth 10.Marci 13. Men faare alt dette / skulle de legge Hender paa eder oc forfølge eder / oc de skulle antuorde eder hen i deris Scholer oc Fengsel / oc drage eder faar Konger oc Førster / for mit Naffn skyld / Oc det skal vederfaris eder til it vidnisbyrd. Saa legger nu paa hierte / at i icke sørge / huorledis i skulle forsuare eder / Thi ieg vil giffue eder Mund oc Visdom / huilcken alle eders Modstandere icke skulle kunde imod sige oc ey imod staa. Oc i skulle antuordis hen aff Foreldre / Brødre / Frender oc Venner / oc de skulle sla nogle aff eder ihiel / Oc i skulle hadis aff huer mand / for mit Naffn skyld. Oc it Haar aff eders Hoffuit skal icke forkommis. Tager eder Siele met taalmodighed.

Matth. 24Marci 13. Oc naar i see Jerusalem beleggis met en Hær / Da mercker / at hans ødeleggelse er kommen nær til. Huo som da er i Judea / hand fly paa Bierge / Oc huo som er mit der vdi / hand vige der vd / Oc huo som er i Landene / hand komme der icke ind. Thi det er Heffnsens dage / at alt det som screffuit er / skal fuldkommis. We de Fructsommelige oc Diendis i de Dage. Thi der skal vere stor Nød paa Jorden / oc en vrede offuer dette Folck / oc de skulle falde ved skarpe Suerd / oc føris fangne iblant alle Folck. Oc Jerusalem skal nedtrædis aff Hedningene / indtil Hedningenis tid bliffuer fuldkommen.

Oc der skulle ske Tegen i Soel oc Maane / oc Stierner / Oc paa Jorden skal Folcket bliff Matth. 24.Marci 13.ue bange / oc de skulle bliffue mistrøstige / Oc Haffuit oc Vandbølgerne skulle bruse / Oc Mennisken skulle forsmecte for redzel oc for de tingis foruentelse / som skulle komme paa Jorden. Thi at Himmelens kraffter skulle røre sig / Oc da skulle de see Menniskens Søn komme i Skyerne / met stor krafft oc Herlighed. Oc naar som dette begynder at ske / Da seer op / oc opløffter eders Hoffuit / Fordi / at eders Forløsning stunder til.

Oc hand sagde dem en Lignelse / Seer til Figentræet oc alle Træ / naar som de faa nu knaapper / da see i paa dem / oc mercke at Sommeren er nu nær / J lige saa / naar som i see alt dette begyndis / da vider / at Gudz Rige er nær. Sandelige ieg siger eder / Denne Slect skal icke forgaa / før det sker altsammen / Himmel oc Jord forgaa / Men mine Ord forgaa icke.

Men vocter eder / At eders Hierter icke besuaris met frodzeri oc druckenskaff / oc met sorg for Nering / oc denne dag skal komme hastelige offuer eder / Thi hand skal komme som en Snare / offuer alle dem som bo paa Jorden. Saa verer nu altid vogne / oc beder / At i kunde vere verdige til at vndfly alt dette / som ske skal / oc at staa for Menniskens Søn. Oc hand lærde om dagen i Templen / oc om natten gick hand vd / oc bleff om natten paa Olie bierget. Oc at Folcket giorde sig aarle rede til hannem i Templen / at høre hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.