Christian 3.s danske Bibel

|217 ¶ Liber Judicum / Dommernis Bog.

I.

DEr Josua vaar død adspurde Jsraels børn HERREN / oc sagde / Huo blant oss skal føre Strid mod de Cananiter? HERREN sagde / Juda skal føre hende / See / Jeg haffuer giffuet Landet i hans haand. Da sagde Juda til sin broder Simeon / Reyss op met mig i min Laad / oc lad oss stride mod Cananiterne / Saa vil ieg reyse met dig igen i din laad / Saa reysde Simeon met hannem.

Der Juda reysde nu op / da gaff HERREN Cananiterne oc Pheresiterne i deris hender / oc de sloge vdi Besek thi tusinde Mend. Oc de funde Adoni Besek / vdi Besek / oc stridde mod hannem / oc de sloge Cananiterne oc Pheresiterne. Men Adoni Besek flyde /Adoni Besek. Oc de iegede effter hannem / Oc der de grebe hannem / hugge de tømmel fingre oc tømmel tær aff hans hender oc føder. Da sagde Adoni Besek Halffierdesinds tiue Konger met affhugne tømmel fingre och tømmel tær aff hender oc føder samlede op vnder mit Bord / Lige som ieg haffuer giort / saa haffuer Gud betalet mig igen. Oc de førde hannem til Jerusalem / der døde hand.

De vinde Jerusalem. Iosua. 10. 15. Men Juda børn stridde mod Jerusalem / oc vunde hannem / oc sloge hannem met skarpe suerd oc sette ild paa Staden. Der effter reysde Juda børn ned at stride mod Cananiterne som bode paa Biergene oc mod synden oc i dalerne.

Oc Juda reysde bort mod Cananiterne som bode i Hebron (Hebron kalledis i fordum tid Kiriath Arba) oc sloge Sesai oc Ahiman oc Thalmai / Oc hand reysde der fra bort mod Debirs Jn dbyggere (Debir kalledis i fordum tid Kiriath Sepher. Oc Caleb sagde / Huo der slarCaleb. Athniel. Achsa. Iosu. 15. oc vinder Kiriath Sepher / hannem vil ieg giffue min daatter Achsa til Hustru. Da vant Athniel Kenas søn Calebs yngste broder hannem / Oc hand gaff hannem sin daatter Achsa til hustru. Oc det hende sig saa / at der hun drog hiem til hannem bleff hende raadt / at begære en Ager aff sin Fader / Oc hun falt aff asenen. Da sagde Caleb til hende / Huad fattis dig? Hun sagde / Giff mig en velsignelse / Thi du haffuer giffuit mig it Land synder paa / Giff mig oc ith vand rigt land. Da gaff hand hende it vandtigt land offuen oc neden.

Oc den Keniters Mose suogers børn droge op fra Palmestaden / met Juda børn til Num. 10.Exo. 18. Juda ørck / som ligger synden mod den stad Arad / oc de ginge bort oc bode blant det Folck.

Oc Juda reysde bort met sin broder Simeon / oc de sloge Cananiterne vdi Zephath / oc forbandede dem / oc kallede staden Harma. Der til vant Juda Gaza met sin tilliggelse / ochIosu. 15. Asklon met sin tilliggelse / oc Ekron met sin tilligelse. Oc HERREN vaar met Juda / at hand indtog Biergene Thi hand kunde icke indtage de Jndbyggere i dalerne / fordi / at de haffde Jern vogne. Oc de gaffue Caleb Hebron / som Mose haffde sagd / Oc hand fordreff der aff de tre Enaks Sønner.

Men Ben Jamins børn fordreffue icke de Jebusiter / som bode i Jerusalem / Men Jebusiterne bode i Jerusalem hoss Ben Jamins børn indtil paa denne dag.

Lige saa reysde oc Josephs børn op mod BethEl / oc HERREN vaar met dem. Oc Josephs huss bespeydede BethEl (som kalledis i fordum tid Lus) Oc Vecterne saae en Mand gaa aff Staden / oc de sagde til hannem / Viiss oss / huor wi kunde komme i Staden / da ville wi gøre barmhiertighed met dig. Oc der hand haffde viist dem huor de skulde komme i Staden / dasloge de Staden met skarpe suerd / Men den Mand oc alt hans slect lode de gaa. Da reysde den samme Mand til de Hethiters land / oc bygde en Stad / oc kallede hannem Lus / handLus. Jsrael kunde icke fordriffue alle Hedninge. kaldis end saa paa denne dag.

Oc Manasse fordreff icke Beth Sean met sine døtter / ey heller Thaenach met sine døtrer / ey heller de Jndbyggere i Dor met sine døtter / ey heller de indbyggere i Jebleam met sine døtter / ey heller de Jndbyggere i Megiddo met sine døtter / Oc Cananiterne begynte at bo i det samme Land. Men der Jsrael bleff mectig / giorde hand Cananiterne skatskyldige / oc fordreff dem icke.

|218 ren effter Josua død. Ephraim fordreff icke heller Cananiterne / som bode i Gaser / Men Cananiterne bode blant dem i Gaser.

Sebulon fordreff oc icke de indbyggere i Kitron oc Nahalol / Men Cananiterne bode blant dem / oc vaare skatskyldige.

Asser fordreff icke de indbyggere i Ako / ey heller de indbyggere i Zidon / i Ahelab / i Achsib / i Helba / i Aphik oc vdi Rehob / Men de Asseriter bode blant Cananiterne / som bode i Landet / thi de fordreffue dem icke.

Nephthali fordreff icke de indbyggere i Beth Semes / ey heller i Beth Anath / Men bode blant Cananiterne / som bode i Landet / Men de i Beth Semes oc vdi Beth Anath bleffue skatskyldige.

Oc Amoriterne tuingde Dans børn paa bierget / oc til stedde icke at de komme ned i dalen / Oc Amoriterne begynte at bo paa Heres bierg / i Aialon oc vdi Saalbim. Dog bleff Josephs husis haand dem for suar / oc de bleffue skatskyldige. Oc Amoriternis landemercke vaar som mand gaar hen op til Akrabbim / oc fra stenen / oc fra det høye.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.