Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[16r]

¶ Then. xj. Psalme Saluum me fac/ til att siunge om thet hellig Euangelij framgang.

O Gud aff himmelen see her til/ Psalm. xj.
oc lad teg thet forbarme/
Gantske faa tha ere thÿne tiæner till/
beswigne ere wÿ arme/
Thÿne ord wil man ey giffue macht/
oc troen er skøtt gantske forlatt/
hooss alle menniskens sønner.
The lære idel falsk oc swig/
hwad theij. Tim. iij.ris wÿsdom paafinder/
theris hierte er icke samdrectelig/
til Guds ord att forkynde/
then ene wil thette/ then anden wil thet/
bedrage oss med menniskens set/
oc siunes dog hellig vdwortis.
Gud wil then schrifft med roden oprycMath: xv: oc. xxiij.ke/
som falsk hellighed oss lærer/
ther till |16v theris tunge staalt obenbare/
taler stort wÿ wille oss wærie/
wÿ haffue rett oc macht ÿ hand/
hwad wÿ beschriffue thet skall gaa fram/
hwem er ther wil oss straffe?
Ther fore tall Gud ieg wil opsee/
the arme leggis fast øde/
theris suck oc sorrig the meg bethee/
ieg wil theris kæremaal høre/
Mÿne salige ord the skulle nw fram:
begiærlig the annamme them/
paa thennom the arme seg trøste.
Man prøffuer sølff med ilden wel/
saa worder thet klart befundet/
paa Guds ord man wel wochte skall/
tesligest ÿ Math. v. oc. x.alle stunde/
thet wil med korsit beskermis best/
saa lærer oss then hellige læst/
thets krafft luchter ÿ alle lande.
O milde Gud bewaare thÿne ord/
fraa alle falske lære/
att alle wÿ her sammen boo/
tw wilt wor beskermer wære/
The Guds forgangne monne tw her finde/
thit folk achte the nw offuer att winde/
o Gud forbiwd thennom thet AMEN.
Aere wære teg fader ewindelig/
oc |17r Christ thÿn søn wor Herre/
ther til wor trøster then Helliaand/
aff hiertet wÿ thet begiære/
Giff oss thÿn naade oc styrcke wor tro/
att wÿ tilsamen med kierlighed boo/
ÿ eet sind effter thÿn wilie.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.