Christian 3.s danske Bibel

[934]

XIII.

DEr vaare oc paa den samme tid nogle der hoss / som forkyndede hannem om de Galileer / huilckis blod Pilatus haffde blandet met deris Offer. Oc Jhesus suarede / oc sagde til dem / Mene i / at disse Galileer vaare Syndere faar alle Galileer / fordi at de lede det? Jeg siger / ney / Men der som i icke bedre eder / da skulle i oc alle saa omkomme. Eller mene i / at de atten / paa huilcke det Taarn i Siloe falt / oc slo dem ihiel / vaare skyldige faar alle Menniske / som bo i Jerusalem? Jeg siger ney / Men der som i icke bedre eder / da skulle i oc alle saa omkomme.

Oc hand sagde dem denne Lignelse / Der haffde en it Figen træ / som vaar plantet i hans Matth. 13.Marci 4.Vingaard / oc hand kom oc lete at Fruct der paa / oc fant hende icke. Da sagde hand til Vingaardzmanden / See / Jeg er nu i try aar / huert aar kommen / oc lete effter Fruct paa dette Figen træ / oc finder hende icke / Hug det aff / hui forhindrer det Jorden? Da suarede hand / oc sagde til hannem / Herre / Lad det end bliffue dette aar / indtil ieg faar graffuit der om / oc møget det / om det vilde bære Fruct / Vil det icke / Saa hug det siden aff.

Oc hand lærde i en aff Scholerne om Sabbathen. Oc see / der vaar en Quinde / hun haffde siugdommens Aand atten aar / oc hun vaar krumpen / oc kunde icke vel see op. Men der Jhesus saa hende / kallede hand hende til sig / oc sagde til hende / Quinde / ver fri fra din siuge. Oc hand lagde Henderne paa hende / Oc hun rette sig strax op / oc prisede Gud.

Da suarede den Øffuerste faar Scholen / oc tog til mistycke / at Jhesus helbredede om Sabbathen / oc sagde til Folcket / Der ere sex dage / paa huilcke mand skal arbeyde / Kommer paa de samme oc lader eder helbrede / oc icke paa Sabbaths dagen. Da suarede HERREN hannem / oc sagde / Du Øyenskack / Løss icke huer iblant eder sin Oxe eller Asen fra Krubben om Sabbathen / oc fører dem til vandz? Skulde oc icke denne / som dog er Abrahams Daatter løsis om Sabbathen / aff dette Baand / huilcket Satanas haffde bundet / nu vel atten aar? Oc som hand dette sagde / da skammede de sig alle / som vaare hannem imod / Oc alt Folcket glædde sig offuer alle herlige Gerninger / som skede aff hannem.

Gene. 18. Oc hand sagde / Huem er Gudz Rige ligt / oc ved huem skal ieg det ligne? Det er lige som it Seneps korn / huilcket it Menniske tog / oc kaste det i sin Haffue / oc det voxte / oc bleff it stort Træ / oc Himmelens Fule bode vnder grenene der paa.

Matth. 7. Oc hand sagde atter / Huem skal ieg ligne Gudz Rige ved? Det er lige som en Surdey / huilcken en Quinde tog / oc skiulte hannem iblant tre Skepper Mel / indtil det bleff aldelis surt. Oc hand gick igennem Stæder oc Byer / oc lærde / oc tog sin vey til Jerusalem.

Oc der sagde en til hannem / HERRE / Ment du / at der bliffue faa salige? Da sagde hand til dem / Legger vind paa / at i kunde indgaa igennem den sneffre Port / Thi mange skulle (det siger ieg eder) søge der effter / huorledis de kunde komme der ind / oc skulle det icke kunde gøre. Der effter naar Hosbonden er opstanden / oc haffuer tilluct Dørren / Saa skulle i da begynde at staa vden faare / oc bancke paa dørren / oc sige / Herre / Herre / Lad op faar oss. Oc hand skal suare / Jeg kender eder icke / hueden i ere.

Matth. 7. Saa skulle i da begynde at sige / Wi ode oc drucke met dig / oc du lærde oss paa Gaderne. Oc hand skal sige / Jeg siger eder. Jeg kender eder icke / hueden i ere / Viger alle fra mig i Misdedere. Der skal vere graad oc Tende gnidzel / naar som i faa at see / Abraham oc Jsaac oc Jacob / oc alle Propheter i Gudz Rige / at i ere vdstøtte. Oc der skulle komme fra Øster oc fra Matth. 8.Vester / fra Nør oc fra Synder / de som skulle side til Bordz i Gudz Rige / Oc see / De ere de siste / som skulle vere de første / Oc de ere de første / som skulle vere de siste.

|935 Paa den samme dag komme nogle Phariseere / oc sagde til hannem / Vige hen vd / oc gack bort her fra / Thi Herodes vil sla dig ihiel. Oc hand sagde til dem / Gaar bort oc siger den Ræff / See / Jeg vddriffuer Dieffle / oc gør helbrede i dag oc i morgen / Oc den tredie dag skal ieg haffue ende. Dog skal ieg vandre i dag oc morgen / oc den dag der effter / Thi det kand icke ske / at en Prophete skal omkomme vden Jerusalem.

Jerusalem / Jerusalem / du som ihielslar Propheter / oc stener dem som sendis til dig /Matth. 23. Huor offte vilde ieg forsamlet dine børn / som en Høne sin rede vnder sine vinge / oc i vilde icke? See / eders Huss skal forladis eder øde / Thi ieg siger eder / J skulle icke see mig / før det kommer / At i skulle sige / Loffuit vere den som kommer i HERRENS Naffn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.