Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[49v]

Den cxxx Psalm De profundis/ wdi huilken en bedrøffuit aand rober til Gud/ bekennendis syn synd oc ondskaff/ oc ath all menniskens krafft er vduelig thi skal huer sette sit haab oc tro til Gudz miskundhed och naade all ene sigendis

TJll dig rober ieg aff hiertens grund/
O herre Gud du hør min røst/
lad op din øren i Psal cxliiidenne stund/
oc hør min bøn oc ver min trøst/
Thi om du vilde mig døme ret/
effter min ondskab som ieg haffuer fortient/
da er ieg borte met alle
Esaie lxiiii Philp iii Hoss dig duer ey vden miskundhed/
vore synder ath forlade/
forgeffs er all wor hellighed/
du vilt hannem intet |50r haffue/
J din aasyn ey funden vaar
nogit menniske ren eller klar/
de ere syndere alle
For den skyld vil ieg sette mit haab/
till Gudz miskund oc naade/
oc ey tilHiere xvii min verdskyld eller raad/
thi det er ey vden vaade/
Gud haffuer mig iætt den euige ro/
det er min trøst och stadelige tro/
hans ord kan icke liwe
Oc om ieg skulde en bie til queld/
oc indtil morgen stierne/
mit haab ieg alAbacuc ii Psal xxii Psal cxliiidrig forlade vil/
ieg vil hannem tro saa gerne/
Som hans folk Jsrael haffuer giort/
aff hiertens grund som vi haffue spurt/
han vor deris haab all ene
Thi han er mild oc miskundelig/
han er all fuld aff naade/
han vil aff rethPsal xxxiiii Titum iii Joan i Coloss i barmhiertighed/
vaare synder alle forlade/
Thi han er det vskyldige lam/
som oss aff dieffuelsens fengsel nam/
oc giorde oss klare och rene
Gud fader Søn och den Helligand/
hannem ville wi prise och ære/
thi oss haffuer ingen frelst vden hand/
som wiDeu xxxii|50vEsa xliiaff skrifften lære/
Thi bør hannem loff oc tack allene/
til euig tid for vden men/
der til sige wi nu AMEN

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.