Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[18r]

En lofsang met den melodie som Resonet in laudibus siungis met

AL den gantske Christenhed
priser Gudz barmhiertighed
for hans store kerlighed
Det er nw sket som spaat hagde Esaias
Gabrielis ord de ere nw fuldkomne/
Eia Eia En Jomfru haffuer foster fød
som Gud fader hagde iæt/
i fordom tid
Nw er fød en frelsermand/
en frelsermand i Jsrael/
aff en Jomffru/
som oss |18v sagde Gabriel
Konningen wdaff hiemmerige/zach. ix
kom her ned til iørderige/
ath han wilde gøre oss salige
Det er nw sket som spaat hagde Esaias
All den gantske menniskens Roma. v køn
wor fortabit Gudz eniste søn/
han haffuer henne nw løst igen
Det er nw sket som spaat
Diffuellen hagde oss alle grebit/
met i. Cor ii Gene iii sin løgen oss beswegit/
Christus haffuer hans mact knusid
Det er nw sket som spaat
Nu er kommen den salige tid/
der Propheterne Esa xlix hagde om screffuit/
ath Gud skulle giffue sin Søn her ned
Det er nw sket som spaat
Huo som Gud Søn vil forsmaa/
och Deu xviiiey effter hans lærdom gaa/
han kand aldrig naade faa
Det er nw sket som spaat
Hwo som synden wil offuergiffue/
oc Esaie lv Gud om sin miskund bede/
han faar naade oc hiemmerige
|19rDet er nu sket som spaat
Det haffuer oss Christus nu fortient der till haffuer hannem Gud vdsent/
thi wor mact hun er inthit bewent
Det er nw sket som spaat ii Cor iii
Der for bør oss tacke Gud/
frøcte hannem och holde hans bud/
thi han erDeutero xxx ii den oss hielper aff nød
Det er nu sket som spaat hagde Esaias

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.