Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|24vEn løfsang aff Christi opstandelse

CHrist laa i dødens bond Mathei xxviii
for vore synder giffuen/
han er igen opstanden/
gaff oss det euige liff/
Ath wi skulle alle tid være glad
hannem tacke oc prise i alle stad
siunge Alleluia
Døden kunde ingen tuinge/
blant alle menniskens sønner/
Det giorde alt vore synder/
ingen vdskyllig vor ath finde/
Der aff da kom den død saa snart/
fick mact offuer oss met en fart/
holt oss i sith rige fangne Alleluia
Jesus Christus Gud faders Søn
i vor sted er kommen/
vid hannem faa wi den euige løn/
och døden er offuerOsee xiiiwunden/
All sin ret oc all sin mact/
som wi vore vnderlagt/
bortog Christi død all ene Alleluia
Der vor en gantske vnderlig krig/
der døden oc liff de stridde/
Liffuit fick da mact oc offuerhand/
oc monne dø|25rden aff liffue/
Skrifften haffuer oss det kund giort/
Ath Chisti død bedreff det mord/
en spot aff døden er worden. Alleluia
Ose xiii i Corin xv Exo xi i Petri i Exo. xiiHer er det rette paaske lam/
om huilkit Gud haffuer budit
Det er det som paa korsit kom/
for wor skyld stegt oc dødet/
det blod stenckis paa vore dørre
oc holler døden vden fore/
Den mørdener kand oss ey røre Alleluia
Saa holde wi det høye fest/
met hiertens frøyd oc glede/
ath Jesus Christu er oss nest/
sin naade lader han oss skine
Han er selff retivishedzens liuss/
som opliuser vor hiertens huss/
Syndens nat hun er bortgangen Alleluia
Aff det sande Paaske lam
æde wi oc saa leffue/
den gamle surdey menniskens lærdom/
Gudz ord skall han nu wige/
i Cor v Mat xv Johan vi Christus han er den sande mad/
som bespiser den Christne stad/
Troen kan ey andet lide Alleluia
Han frelste oss fra død och synd/
alt met sin bittre pine/
han er oss bleffuenEsaie liii opstandelsen/
retferdighed monne han |25v giffue/
Stat op aff søffne all Christenhed/
lad mørckens gerninger wære dig leed/
Retferdelige leff i Christo Jesu alleluia
Exo xv oc xvii Pharaonis mact den grumme mand/
er fordømdt met alle/
Vid Jesum Christ for frelsermand/
oss aff Egypten han kalde/
Her haffue wi sand Mosen
som vdledde all Jsraelss køn/
fra syndens trældom til hiertens lyse
Loff priss oc ære være dig Dauid/
O Act viiChriste vor Konning/
som stride for oss mandelig/
Goliat er offuerunden/
som i Re xviilagde vind paa/ met all sin wold/
Ath forderffue Jsraelss skiold/
Dit aandelige Jsraelss folk sig glæder Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.