Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[61r]

Gloria in excelsis deo

AL eniste Gud i hiemmerige/
være loff oc priss for al sin naade/
der han haffuer giort i iørderige/
i disse samme naadelige dage/
Paa iorden er kommen stor glede och fred/
menniskene mue vel gledis ved/
|61v Gudz ynnist oc gode vilge
Vi loffue/ wi prise/ wi ære dig/
wi tacke dig/ for din erlighed/
O Herre Gud fader i hiemmerig
du haffuer oss Roma v ii Pa xxgiort stor kerlighed/
Alting haffuer du i din mact oc wold/
huad du vilt haffue fram/ kan ingen forholde/
vel dem som dig kunde frøcte
Johan iii i Petri iii O Jhesu Christ Gudz eniste Søn/
som hoss Gud Fader sider/
du som haffuer frelst all menniskens køn/
oc oss met Gud forliget/
formedelst dit blod och haarde død/
haffuer du oss løst aff synd och nød/
giff naade wi i din tro bliffue
Esa xliii Johan i Esaie lv Johan iDu est all ene vor frelsermand/
der oss vil hiemmerige giffue/
du est Gudz faders vskyldige lam/
der for oss døden vilde lide/
Du est all ene vor salighed
for din skyld haffue alle naade fangit/
almectiste Jesu Christe
O helligand vor trøstermand/
som Joan xiiii xv oc xvi i Petr voss all sandhed kan lære/
hielp oss ath bliffue ved din lærdom/
Gud fader oc Søn oc dig ere/
beskerm oss fra dieff|62ruelsens falske list/
hielp oss ath tro paa Jesum Christ/
nu oc euindelige Amen

* Jth andet Gloria in excelsis som saa begyndis/ Al ene Gud i de høgiste Det skalt du finde i det xxx blad

Effter denne lofsang wender presten sig om til folkit oc siunger

Dominus vobiscum
Herren være met eder

Suar

Oc met din aand
Lader oss nu alle bede

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.