Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

|1r En merckelig Euangeliske vise/ vor salighedz vey anrørindis

I Jesu naffn begynde wi/
det beste der wi kunde/
alt om Gudz ord da siunge wi/
hør til baade mend oc quinde/
hwor wi skulle salighed befinde
Troen det gør ieg siger eder sant/
wid hende faa wi den Helligand/
til Gudz ord ath anamme/
saa lærer oss den ædle scrifft/
man kan ey andet finde Joan. iii
Joannis i det tredye skulle i forstaa
scriffuis ath Gud elskte verden saa/
sin Søn for henne ville giffue/
huo som tror Joan. iii paa Jesum Christ/
i Joan. iiiihan skal met hannem salig bliffue
Til de Rommerske i det tredye hører mere/
ingen bliffuer salig for loffuens gerninger skeer/Roma. iii
men synden hende wi vid kende/
met troen komme wi til det forietteland/
som Paulus oss beuise kand
Gudz retwished kommer oss wid Je|1vsum Christ/
salig er den som det tror vist/
sig ganske der paa forlader/
fordi iii| an. iihans synder beteckis da/
ey regnis huad heller de ere store eller smaa
Christ er død for vor ondskab oc synd/
hoss Gud vor naade er han och miskund/
Vore han icke menniske bleffuen
Da hade wi alle værit fortabede/
och til euig tid forderffuede
Abraham giorde Gud tilbørlig ære/
der han trode Gudz ord sande ath være/
Til de Rommerske i det fierde/
haff iiiiuer troen hannem retuished tillagt/
oss til en euig lære
Ath wi tro paa Christ/ gudz gierning monne det være/i. i|ii
Johannis vdi det siette
Han er oss fød oc giffuen gantske/
kom aff en Jomfru ren oc klar/
som i mandz wære aldrig fandz
Om dw haffuer en reth Christelig tro/
saa bewiss dw dig en tienere tro/
i kerlighedz gerning mod din næste/
alt v|xiisaa som Gud haffuer dig bewist/
mod onde och gode menniske
|2r* Nu hører huad Gud vid Mosen haffuer budit/
er nogen arm i eders land
da Deu. xv lad hannem op din miskundz hand/
hans nød oc modgang lad være din
beuiss paa hannem Christen tro siden
Rober nogen i hiemmelen til mig/
til synd da skal det leggis dig/
met aagar skalt du vorde fri/
Gud wil det haffue at saa Luce vi skal ske/
ellers bliffuer du fattig i euig ve
J det femte Mathei læse wi saa/
oss biudis om wi det ret ville forstaa/
vil nogen aff dig borge/
da giff hannem frist/ wore det en wist
han monne din fiende were
* De aandelige fattige hør hiemmerig til/
det skalt dw wide til wisse/
for pennig afflad och ey for gecke spil/
the kærlighed mod din broder/Mat. v med Gud din tro/
saa skalt dw i hiemmerige bo
* Du staar eller gaar i by eller marck
som Gud vid Mosen haffuer sagt/
hansDeut. vi gunst oc naade betracte/
som han dig beuiste ved Jesum Christ/
loffuen fuldkom for alle
* Hør till i mend vnge och gamble/
Gud skulle i stedze for øgen |2v haffue/
hans budord altid for dem vende
Lærer hustruer/ piger och drenge/
eders børn oc swene for vden ende/
En anden ting ieg dig sige vil
Gudz ridder om dw wilt wære
Spot/ spe/ skam/ nød skalt du bære/
met christo din herre/ oc høffuitzman
om dw wilt hoss fennicken wære
Ephe vi * Dine waaben skulle være altid paa dig/
saa monne oss Paulus lære/
skiold hielm/ pantzer skulle nw wærge dig/
Der til ith suerd/ Gudz ord det er
i Petri vThi Satan din grumme fiende er
Ath være Christi Riddere forsag det ey/
J pine drøffuelse/ och i al din vey/
hoss dig iette han ath være/
til hannem din lid set haab och trøst/
Saa finder du hannem din Jesum Christ
Han haffuer offueruundit synd/ heluede/ oc nød
Och frelst oss fra den euige død/
oss alle til glede och fromme/
hans børn de hadis och fortryckis her/
i Petri iiii.før de til hiemmerige komme
Nu lader oss bliffue i dette mod/
Christ herre vor Gud falle wi til fod
|3r som alles vor trøstere monne være
Aff alt ont haffuer han oss løst/
han er wor trøst och ære
Del med oss dit daglige brød/
spiss oss met dit ord och naade/
At kende surdeyen och raadit brød/ Mat. vi Mat. xv
lær oss det vel/ Thi det forderffuer vor siel/
Jeg men all menniskens lære
Gud fader wære loff i det høgeste
DerLuce ii til hans Søn o Christe/
met dem lige den Helligand/
loff priss och ære i alle land/
er wor begering alle mand

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.