Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[52r]

En christelige vise som Casimirus Margreue till Brandenborg giorde

CApitan Herre Gud Fader min/
Psal xliiii vdsent migh naaden din/
den stund iegh her i liffue er/
Stor |52v vildelse nw i verden er/
miskunde oss Psal xxHerre kær/
ath mig regere dine ord och lære/
Kundgør mig Herre den rette grund/
den stund/ her er den største nød
din hellige ord forholt mig ey/ ret vey
til Joan xiiiiliffuit gennem døden wd/
est dw all ene min Herre oc Gud
Sig skynder fast den forsagde tid/
O Ma xxiiiiHerre gør oss fri/
fra alt ont baade till liff oc siæl/
J all wor nød wi til dig fly
din naade begære wi/
frelss oss o Herre fra werdzens qual/
oc wær oss alle miColoss iskundelig/
forlig oss Herre formedelst din søn/
ath wi kunde reth bliffue Christne/ vden men/
det er min begere och bøn/
hielp ath wi alle din ville gøre kunde
Mere gøris behoff ath bede dig/
O Psal xxviHerre forlad ey mig/
dw som skapt haffuer alle ting/
lad mig faa aff din visdom hid/
oc gack ey bort fra mig/
met Psal li Psal xxxiidin naade mit hierte went omkring/
och skab i mig en retter aand/
Dw kant/ wel wide huad mig gør møde oc waa|53rde/
thi alt mit haab haffuer ieg til dig/
kom mig til trøst/ Herre Jesu Christ
thi du all ene vor frelsere est
Marck/ steder/ oc alle mine vndersoDeutero. xviite/
haffuer ieg aff dig faat/
beskerme dem alle for falske lære/
Herre Gud her er nu kommen fram/
en onder seduan
foruar oss alle i din ere/
Tag din hellige ord oc webne oss met/
paa det/ ath dieffuelen oss ey besuige kan/
met werdzlig praal oc menniskens tant/ Optend
oss alle til saadan begere/
Ath vor tro kunde ret til dig ene være
Greffuer/ Herrer/ Ridder oc Knechte/
oc alle slecte/
befal ieg dig min herre oc Gud/
Forøg vor tro oc gør henneLuce xvii ret/
den verden haffuer forget/
Jeg beder dig for din haarde død/
forlad oss ey i saadan nød/
langt før haffuer du det selffMath xxiiii Acto xx forkyndet/
Ath falske Propheter skulle komme/ oc synes fromme
som faar/ men induertis vlffue/
som scrifften vduiser oc wi haffue befundit
Til din store barmhiertighed/
huilc|153vken all ene dig/
opdrog paa korssit for vore synders nød/
Jeg flyer till dig o Herre i dit skød/
mig aldrig offuergiff/
Jeg maner dig for din guddoms foriæt
Hie. xxiDen du haffuer loffuit for langen tid/
Til dig rober nu saa mangen bedrøffuit aand/
Oplad din øren oc hør vor røst oc trøste
oss met din godhed alle/
Beskerm oss ath wi icke i falsk tro falle
i Tim. iiiiBrende mercke haffue de i deris samuid/
som oss haffue wret ledit/
for dem sancte Pouel beder oss ath tage ware/
ii Pe. iii De haffue foruent den hellige scrifft/
met deris falske dict/
O herre frelss oss for din pine suar/
see her ned til oss dine fattige faar/
du haffuer betalid for i Tim iiall vor synd/
Christus haffuer oss met dig forligt/ det beuiss
sancte Pouel met scrifft oc mund/
Foruar oss i din naade alle stund
Den rette tro wi bede aff dig/
hør Marc ix Dani. ixoss nu Herre kær/
før en døden oss om kuld støder/
til din miskund/ vort haab haffue wi
aff hiertens beger/
O Herre |54r wi ere saa ynckelige forførde/
fra din naade til vore egne gerniger/
thi styrckPsalm cxix oss ath wi kunde all ene til til dig/
haffue all vor tro oc haabit vort/ dine ord
ere sandhed visselig/
Giff oss ath wi maa leffue euindelig
Borger ret giff oss i dit Rige/
oc gør oss lige/
oc stat met oss alt ind til enden
ath diefflene oss ey besuige/
O Herre ey fra oss wige/
din naadelige øgen ey bort fra oss vende/
ath naar wi komme i vor yderste nød/
ath døden met grumhed vil oss tage fat/
saa redde du och wer vor skiold Herre bold/
wi bede dig alle met graad/
Jeg beder for alle mine vndersaat

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.