Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

|3r ¶ Een merckelig Euangelisch wÿse/ wor saligheds wæy anrørindis.

I JHesu naffn begynde wÿ/
thet beste ther wÿ kunde/
alt om Guds ord tha siunge wÿ/
hør til ÿ qwinner oc ÿ mend/
hwor mand skal salighed finde.
Troen thet giør ieg sier eder sant/
wid henne faa wÿ then Helliaand/
til GudsJohan. iij. ord att annamme/
saa lærer oss then ædle schrifft/
man kan ey andet finde.
Johannis ÿ thet tredie ÿ skulle forstaa
Johan. iij. j. Joh. iiij. schriffuis att Gud elste werden saa/
sÿn søn for henne haffuer giffuit/
hwo ther tror paa Jesum Christ/
skal med hannwm salig bliffue.
Til the Romersche ÿ thet tredie hørerRoman. iij meer/
ingen bliffuer salig for lofsens gierninger skeer/
men synden wÿ wid henne kende/
med troen komme wÿ til thett foriætte land/
som oss Paulus bewÿse kand.
Guds retwÿshed oss kommer wid Je|3vsum Christ/
salig er then som thette tror wist/
seg ganske ther paa forlader/
forthi Rom. viij. j. Johan. ij.hans synder beteckis tha/
ey regnis hwad heller the ere store eller smaa.
Christ er død for wor ondskab oc sind/
hooss Gud wor naade er han oc miskund/
wore han icke menniske bleffuen/
tha hadde wÿ alle wærid fortapte
til ewig tÿd forderffuen.
Abraham giorde Gud tilbørlig ære/
ther han trode Guds ord sande att wæRom. iiij.re/
til the Romersche ÿ thet fierde/
haffuer troen hannwm retwÿshed tillagt/
oss til een ewig lære.
Att wÿ tro paa Christ/ Guds gierJohan. vj. Luce. ij.ning monne wære/
Johannis wdi thet siette
han er oss fød oc giffuen gantsk/
kom aff een Jomffru reen oc klar/
som ÿ mands wære aldrig fands.
Om tw haffuer een rett Christelig tro/
saa bewÿss tw teg een tiæner tro/
ÿ kierliMath. v. Rom. xij.gheds gierning thÿn næste/
alt saa som Gud haffuer teg bewÿst/
mod onde oc gode menniske.
Nw hører hwad Gud wid Mosen |4r haffuer budit/
er nogen arm ÿ eders land/
tha lad hanwm op thÿn miskunds handDeut. xv.
hans nød oc modgang lad wære thÿn/
bewÿss paa hanwm Christen tro sÿden:
Rober nogen ÿ himmelen til meg/
til synd tha skal thet leggis teg/
med aagerLuce. vj. skaltw worde frÿ/
Gud wil thet haffue att saa skal skee/
ellers bliffuer tw fattig ÿ ewig wee.
J thet femte Matthei lesse wÿ saa/ Math. v.
oss biwdis om wÿ thet ret wille forstaa/
wil nogen aff teg borge/
giff hanwm freest/ wore thet en wist
han monne thÿn fiende were.
The aandelige fattig hør himmerigMath. v. til/
thet skaltu wide til wisse/
for penning afflad oc ey for gecke spil/
thee kierlighed thÿn broder/ mod Gud thÿn tro/
saa skaltw ther ewindelig boo.
Tw staar eller gaar ÿ by eller marck/
som Gud wid Mosen haffuer sagt/ Deute. vj.
hans gunst oc naade betrachte/
teg haffuer bewÿst wid Jesum Christ/
loffuen fuldkom for alle.
Een anden ting ieg teg sige wil/
Guds |4v Ridder om tw wilt wære/
spot/ skam/ nød/ skaltw bære/
med Christo wor herre thÿn høwitzmand/
wilt tw hooss fennicken wære.
Thÿne waaben skulle wære altÿd Ephe. vj.paa teg/
saa monne oss Paulus lære/
skiold/ hielm/ pantzer skulle nw werge teg/
ther til eet swerd/ Guds ord thet er/
thy j Petri. v.Satan thÿn grumme fiende er.
Att wære Christi Ridder forsage thet ey/
ÿ pÿne/ drøffuelse/ oc all thÿn wæy/
hooss teg iætte han att wære/
til hannwm thÿn lÿd sett haab oc trøst/
saa finder tw hannwm thÿn Jesum wist.
Han haffuer offuerwundit synd/ heluede/ oc nød/
oc frelst oss fraa then ewige død/
oss alle til glæde oc fromme/
j. Pet. iiij.hans børn the hadis fortryckis her/
før the til himmerig komme.
Nw lader oss bliffue ÿ thette mod/
Christ herre wor Gud falle wÿ til fod/
som alles wor trøster monne wære/
aff alt ont haffuer han oss løøst/
han er wor trøst oc ære.
Deel med oss thit daglige brød/
spÿss |5r oss thÿne ord oc naade/
att kende swrdey oc raadit brød/
lær oss thet wel/ thet forMat. vj. Mat. xv.derffuer wor siæl/
ieg meen all menniskens lære.
Gud fader wære loff ÿ thet høgeste/ Luce. ij.
ther til hans søn o Christe/
med thennom lÿge then Helliaand/
loff prÿss oc ære ÿ alle land/
er wor begæring alle mand.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.