Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[44r]

¶ Een Christelige wÿse/ mod thet grwselig Satans trwsel.

WAg op wag op ÿ Guds naffnEsaie. lx. Osee. ij. ij. Corin. vj
tw werdige Christenhed/
oc tacke thÿn kiæriste brudgam/
for thenne naadelig tÿd/
ÿ hwilken han teg sitt ord
haffuer nw vdsend igien/
TherPsalm. cvj med han wil oss frelse/
saa mange som thet rett elske
thet klinger ÿ alle land.
Men dieffuelen werdzens første/
somJohan. xiiij. løgnens fader er/
han wilde thet gierne omstørte/
med swig han forbiwder/
att ingen skulde/ Guds ord sige
wid band/ oc gods oc liff/
han lader mange fordriffActo. iiij.ue /
forbrende oc affliffue/
thet hielper hannwm dog inthet.
Han skær fast med sÿne tender/
Satan oc hans parthÿ/
med trw wil han forfæActo. vij.re/
tw werdige Christenhed/
Dog bliff |44v tw fast wid Guds ord/
thÿ han sørger Math. vj.for teg/
han siger hwo teg nogen wret giør/
hans øgesteen han ther med rører/
han er thÿn hielp wisselig.
Exod. xiiij. Jos. vj.See Hworledis Gud hialp Jøderne/
vdaff Egypti land/
oc ÿ røde haff fordrencte/
then Konning Pharao/
Hierico thet motte oc falle/
for Guds folk strax paa staen/
aff the thrommeters skalle/
alt saa hielper Gud thennom alle/
som setter theris tro till ham.
Jud. vj. vijOc the Madianiter
giorde Guds folk plads oc møde/
oc the Amalechiter/
Guds folk ropte tha til Gud/
han them naadelig reddede/
formiddels Gedeon/
then tÿd Guds folk trommetede/
een hedning then anden myrde/
tiwe hundrid tusind mend.
j. Reg. xviij oc. xix.Thenck hwor thÿt Gudt beskermede/
fraa Sauls hand Konning Dauid:
then han hadde myrd saa gierne/
Gud bewarid hannwm oc med flÿd:
for hans eghen søn then skøne/
som kallis Absoij. Reg. xvj.lon/
han wilde hans lÿff bort nømme/
Dauid motte rÿgit rømme/
men dog ther ind igien kom.
|45rMerck hworledes Gud hialp strÿde/
alt mod Hieroboam/
ÿ Konning Abiaij. Par. xiij. iij. Reg. xv. tÿde
then han omkring satt hadde/
att han kunde icke vndkomme/
tha ropte folkit til Gud/
tha flyde the fiende med skamme/
oc Guds folk slo aff thennom
fem hundrit tusend død.
Desligist hialp Gud att kempe/
Assaij. Par. xiij. then Konning bold/
tha Serach wilde forderffue/
Guds folk med macht oc wold/
the monne tha Gud paakalle/
aff gantske hiertens grund/
thÿ motte the blaamend falde/
tusind gange tusind talde/
for Guds folk samme stund.
See hworledes Gud reddede/
theniiij. Re. xix. ij. Pa. xxxij Konning Ezechiam:
then storlig truwid hadde/
Sennacherib wid naffn/
then sÿn her hadde stellid
alt mod Hierusalem/
aff them Guds Engel felde/
firsinds tiwe tusind oc flere/
oc saa giorde han them tham.
Hør oc hwor Gud lod krige/
for Konning Josaphat/
then tÿd hanwm wilde fordriffue
Amon oc Moab med macht:
Guds folk hadde sorg oc klage/
til Gudij. Pa. xx.|45v hadde thet sÿn trøst/
the hedning lod Gud plage/
the toge hind anden aff dage/
oc Guds folk word forløøst.
O Christenhed merck lÿge/
hwor Gud Esaie. l. Esaie xxxj. Math. x.sÿne fiende slaar/
the mod hans folk monne stride/
hans macht er nw lÿge stor/
Han kan teg wel beskerme
thÿne haar ere alle tald/
lad tw men dieffuelen swerme/
bliff tw wid Guds ord gierne/
altÿd saa æstw vdwald.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.