Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[31v]

¶ Een wÿse til att bekende troen med/ ÿ thet gamle oc ny Testamente begrundet.

Esaie. ix.GVds søn er kommen aff himmelen nid/
thÿ han oss inderlig elste/
wore gierninger ere vduelig/
the Esaie. lxvj.kunde oss icke frelse/
Thÿ tro wÿ alle paa Jesum Christ/
att han er all wor salighed wist/
oc haffuer oss himmerig forhwerffuit.
Hwad Gud ÿ loffuen oss budit hadRoma. viijde/
tha wÿ thet icke kunde giøre/
Thÿ wore wÿ vnder Guds wrede alle/
wor bøn wilde han ey høre/
Wÿ skulde wæLeuit. xix.re gode aff hiertens grund/
men wÿ ere onde ÿ alle stund/
all wor krafft er forderffuit.
Roman. ij.Dog meente wÿ saa ÿ wor blindhed/
att Gud hadde loffuen wdgiffuit/
ret lÿge som wÿ hadde sielff kundit/
alt eff|32rter hennes wilie leffuit/
Men hun er icke wden eet speil/
som oss wor wanartRoma. iij. wÿse wil/
ther lønlig boor ÿ hiertet.
Thenne samme wanart wÿ ingelund kunde/
aff wor eghen macht forlade/
endog wÿ thet thÿt forsøge monne/
synden wilde dog offuer oss raade.
Wÿ siuntis Roma. vij. Exodi. xx.vdwortis wære hellig/
men ÿ hiertit wor syndzens løst oc swig/
thet Guds loff slæt fordømmer.
Wÿ skulde Gud frøchte aff hiertensDeutro. x. grund/
til hannwm all wor tro sette/
oc elske hannwm bode med hierte oc mund/
oc aldrig hans bud forgæte.
Wÿ skuldeMath. v. alle menniske haffue kiær/
saa wel wor fiend som wore wenner/
aff hiertet them alt gott vnde.
Her maa wÿ see wor naturs macht/ Gen vj. viij
oc syndelig art begribe/
hun skulde thet giøre som nw er sagt/
om hun wilde med Gud bliffue.
Men hun er ther altÿd emod/
sÿn fiend kan hun ey wære god/
oc Gud kan hun ey frøcte.
Nw skulle Guds bud opfyllis vdenEss. xxxvj. brist/
ellers motte wÿ alle fortabis/
thÿ |32vRoma. viijvdsende Gud sÿn søn Jesum Christ
lod hanwm for wor skyld plawis/
Han haffuer Guds bud allene opfylt/
ther Ephe. ij.med Guds faders wrede stilt:
ther offuer oss gick alle.
Ro. viij. x. Luce. vij.Oc nar the nw opfylt ere/
aff Christo som them kunde holde/
her skulle wÿ Christne menniske lære/
wor Christne trois krafft hÿn bolde/
icke andet en tro mÿn Herre kiær/
thÿn pÿne oc død mÿn salighed er/
tw haffuer for meg betalid.
Ther paa ieg twiler inthit med alle/
thÿne ord kunde icke bedrage/
tw bad ingen mennisk ÿ mishaab falle/
thet draTitum. j. Mar. xvj. j. Petri. j.ger tw icke tilbage/
Hwo paa meg tror oc bliffuer døpt:
til hannwm haffuer ieg himmerig kiøpt/
att han skal icke fortabis
Thenne tro hielper oss for Gud alleen/
om wÿ henne ÿ hiertet beware/
Hun giffuer fraa seg eet saadant skÿn/
gode gierninger kan hun ey spare/
til Gud alleDeu. xxxij.en strecker seg een rett tro/
men kierlighed giør alle menniske gott/
om tw æst aff Gud fødder.
Ro. iij. vij.Guds bud lære oss att kende wor synd:
|33rthe slaa wort hierte nedder/
saa kommer thet hellig Euangelium/
oc trøster oss alle oc siger/
kommer alle til Christ han wil eder glæde/
vnder loffuen er sorrig ocActo. xv. møde att leffue/
med hennes gierninger alle.
Rett gode gierninger komme wisseGalat. v.lig/
aff troen then Gud ÿ oss skaber/
Guds aand haffuer hun vden twil med seg/
alt gott han ÿ oss mager/
dog giørGene. xv. Galat. v. troen oss salig allene/
gode gierninger skulle wor ieffnchristen tiæne/
ther paa wÿ then rette tro mercke.
Wort haab thet bÿer tolmodelig/
effRo. v. viij.ter thet Guds ord oss iætter/
saa lenge thet skeer med glæde oc fred/
alting ÿ Guds hand setter/
Han weed wel hwad oss nytteligt er/
alting lader han oss gaffnMath. vj.lige wære/
ther paa skulle wÿ ey twile.
Oc om tw finge saa stor modgang/ Job per totum.
att Gud siuntis wære teg wreder/
dog see tw til att ingen twang/
teg fraa thÿn tro bortleder.
Men bliff fast wid Guds ord altÿd/
han siunis wære wreder hanColoss. j. er dog blÿd/
thÿ lad teg icke forfære.
|33vGud fader oc Søn oc then Helliaand
hannwm wille wÿ prÿse alle sammen/
for sÿn godhed ÿ alle land/
oc bede han Psal. lxvij. Math. vj.wilde fuldkomme.
Thet han ÿ oss nw haffuer begynt/
seg sielff til prÿss ewindelig/
hans naffn kunde helligt giøris.
Hans rÿge tilkomme hans wilie ske/
her paa iorden som ÿ himmelens trone/
wort daglige brød oss ÿ dag giffue/
wore synder oc wilde skone.
Ret lÿge som wÿ wore modbrydere giøre/
oc wilde oss icke ÿ frelstelse føre/
men frelse oss fraa ont AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.