Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[40r]

¶ Een gantske skøn Euangelisch wÿse om Guds ord oc lærdom.

|40vPsal. lxxx.LOffuer Gud ÿ fromme Christne
quæder oc wærer glad/
med konning Dauid psalmiste/
prÿser Psal. xxxij.Gud ÿ allen stad/
Att Guds ord monne nw klinge
saa wÿt offuer alle land/
ther med wÿ Christum finde
wor eeneste frelsermand.
Gud haffuer nw aff sÿn naade/
opwecht een Christen mand/
Guds ord monne han framdrage/
ther med bewÿser hand/
att wÿ som kallis Christne/
haffue lenge farid wild/
til alt got wærid wisne/
thet wor wore lærefædrers Hierem. l. Joh. xiiij. Johan. viij Roman. j. Psal. lxxx.skyld.
Rett wæy til himmerige/
er Guds ord vden twil/
som Christus sielffue siger/
hwo hannwm følg far ey wild/
Men wÿ haffue thet foractid/
ingen tro satte wÿ ther paa/
thÿ haffuer oss Gud bort kastid/
oc lod oss ÿ mørcke gaa.
Alt thet som wÿ monne giøre/
wor inGenes. iij. Hier. xxiij. j. Tim. iiij.gen mand nyttelig/
thÿ dieffuelen monne oss føre/
rett mod Guds ord altÿd/
Med falske iertegen oc drømme/
satte han sÿn snare for oss/
att wÿ skulle Guds |41r ord glømme/
oc saa med hannwm forgaas.
Han haffuer oc ladit schriffue/
mod Guds ord lærdom ny/
ther med hanij. Tessal. j. j. Corin. xvj monne forgiffue/
alle them som Guds ord sky/
Oc sette theris haab til andit
en Christi pÿne oc død/
the ere aff Gud forbandnit/
oc komme til heluedis glød.
Ther paa skal mand thennom mercke
som dieffuelsens lærdom følie/
att theHier. xviij wille altÿd gierne/
haffue theris eghen wilie/
oc følie theris eghit sinde/
oc menniskens lærdom falsk/
Guds ord wille the ey nemme/
thet er thennom beest oc hwast.
The holde meer aff theris wane/
oc gamle fædrers dicht/
en aff Guds ord thet sande/
oc Guds faders helligeJohan. j. schrifft.
Som ewig tÿd haffuer wærid/
dog sige the att thet er nyt/
Guds ordj. Tim. iiij. haffue the forladit/
diefflens lærdom till thennom byt.
The klæde stock oc steene/
oc holde beAbakuk. ijsynderlige dage:
ther med wille the Gud tiæne/
oc ther fore himmerige haffue. |41vEsaie. lviij
The fattige lade the fryse/
oc lÿde hunger oc nød/
Gud bød wÿ skulle thennom spÿse/
hans bud wÿ inthit skøde.
Esaie. vj. Johan. xiiij. Johan. iij.Er thet icke een stor blindhed/
att the wille Gud ey tro/
som er then ewig sandhed/
oc wil giffue ewig ro/
Alle them hans lærdom følie/
thet haffuer Christus fortiænt/
alt oppaa korssens gallie/
ther till wor han wdsend.
Johan. iij.Gud fader haffuer sÿn søn skickit/
til alles wor salighed/
han haffuer oss sÿn schrifft giffuit/
hun er fuldkommelig. ij. Tim. iij. Mat. xxiij.
Hun kan teg all sandhed lære/
alt thet teg er nytteligt/
wÿ behøffue ey mestre flere/
Christus giffuer himmerig.
Math. xv.Thÿ lade wÿ them nw fare/
som tro paa sÿn eghen krafft/
wÿ wille hooss Guds ord wære/
tro hwad Christus Coloss. ij. Johan. iij.haffuer sagt.
J hannwm all sandhed findis/
all naade oc all miskund/
the skulle med dieffuelen twingis
som hannwm tro ingelund.Johan. viij.
Sedwane kan them ey hielpe/
nar dommen holdis skal/
oc ey theris gamle Johan. v.forfædre/
Christus bliffuer offuer them |42r alle.
Hans ord skulle tha framgange/
ocMat. xxv. alle skulle himmerig faa/
som hannwm haffue gaaid til hande/
oc effter hans lærdom gaa.Ephesi. j.
Prÿss wære Gud ewindelig/
som oss haffuer sÿne ord send/
med them wÿ kunde bliffue salig/
oc komme fraa dieffuelsens tant/
The lære tro Gud allene/
altÿd for vden galle/
oc wor ieffnchristenMat. xxij. att tiæne/
thet vnde oss Christus alle.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.